Return to Index
2nd Thessalonians 2

Parallel Greek New Testament

KJV Reference
KJV Strongs   

PROS QESSALONIKEIS B

The Second Epistle of Paul the Apostle to the Thessalonians

Chapter 3

Click To Go To Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

Stephens 1550 Textus Receptus
to loipon proseucesqe adelfoi peri hmwn ina o logoV tou kuriou trech kai doxazhtai kaqwV kai proV umaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
to loipon proseucesqe adelfoi peri hmwn ina o logoV tou kuriou trech kai doxazhtai kaqwV kai proV umaV

Byzantine Majority
to loipon proseucesqe adelfoi peri hmwn ina o logoV tou kuriou trech kai doxazhtai kaqwV kai proV umaV

Alexandrian
to loipon proseucesqe adelfoi peri hmwn ina o logoV tou kuriou trech kai doxazhtai kaqwV kai proV umaV

Hort and Westcott
to loipon proseucesqe adelfoi peri hmwn ina o logoV tou kuriou trech kai doxazhtai kaqwV kai proV umaV

Latin Vulgate
3:1 de cetero fratres orate pro nobis ut sermo Domini currat et clarificetur sicut et apud vos

King James Version
3:1 Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have [free] course, and be glorified, even as [it is] with you:

American Standard Version
3:1 Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may run and be glorified, even as also it is with you;

Bible in Basic English
3:1 For the rest, my brothers, let there be prayer for us that the word of the Lord may go forward with increasing glory, even as it does with you;

Darby's English Translation
3:1 For the rest, brethren, pray for us, that the word of the Lord may run and be glorified, even as also with you;

Douay Rheims
3:1 For the rest, brethren, pray for us, that the word of God may run, and may be glorified, even as among you;

Noah Webster Bible
3:1 Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you;

Weymouth New Testament
3:1 Finally, brethren, pray for us, asking that the Lord's Message may be spread rapidly and its glory be displayed, as it was displayed among you;

World English Bible
3:1 Finally, brothers, pray for us, that the word of the Lord may run and be glorified, even as also with you;

Young's Literal Translation
3:1 As to the rest, pray ye, brethren, concerning us, that the word of the Lord may run and may be glorified, as also with you,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ina rusqwmen apo twn atopwn kai ponhrwn anqrwpwn ou gar pantwn h pistiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ina rusqwmen apo twn atopwn kai ponhrwn anqrwpwn ou gar pantwn h pistiV

Byzantine Majority
kai ina rusqwmen apo twn atopwn kai ponhrwn anqrwpwn ou gar pantwn h pistiV

Alexandrian
kai ina rusqwmen apo twn atopwn kai ponhrwn anqrwpwn ou gar pantwn h pistiV

Hort and Westcott
kai ina rusqwmen apo twn atopwn kai ponhrwn anqrwpwn ou gar pantwn h pistiV

Latin Vulgate
3:2 et ut liberemur ab inportunis et malis hominibus non enim omnium est fides

King James Version
3:2 And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all [men] have not faith.

American Standard Version
3:2 and that we may be delivered from unreasonable and evil men; for all have not faith.

Bible in Basic English
3:2 And that we may be made free from foolish and evil men; for not all have faith.

Darby's English Translation
3:2 and that we may be delivered from bad and evil men, for faith is not the portion of all.

Douay Rheims
3:2 And that we may be delivered from importunate and evil men; for all men have not faith.

Noah Webster Bible
3:2 And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith.

Weymouth New Testament
3:2 and that we may be delivered from wrong-headed and wicked men; for it is not everybody who has faith.

World English Bible
3:2 and that we may be delivered from unreasonable and evil men; for not all have faith.

Young's Literal Translation
3:2 and that we may be delivered from the unreasonable and evil men, for the faith is not of all;

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
pistoV de estin o kurioV oV sthrixei umaV kai fulaxei apo tou ponhrou

Scrivener 1894 Textus Receptus
pistoV de estin o kurioV oV sthrixei umaV kai fulaxei apo tou ponhrou

Byzantine Majority
pistoV de estin o kurioV oV sthrixei umaV kai fulaxei apo tou ponhrou

Alexandrian
pistoV de estin o kurioV oV sthrixei umaV kai fulaxei apo tou ponhrou

Hort and Westcott
pistoV de estin o kurioV oV sthrixei umaV kai fulaxei apo tou ponhrou

Latin Vulgate
3:3 fidelis autem Dominus est qui confirmabit vos et custodiet a malo

King James Version
3:3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep [you] from evil.

American Standard Version
3:3 But the Lord is faithful, who shall establish you, and guard you from the evil one.

Bible in Basic English
3:3 But the Lord is true, who will give you strength and keep you safe from evil.

Darby's English Translation
3:3 But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil.

Douay Rheims
3:3 But God is faithful, who will strengthen and keep you from evil.

Noah Webster Bible
3:3 But the Lord is faithful, who will establish you, and keep you from evil.

Weymouth New Testament
3:3 But the Lord is faithful, and He will make you stedfast and will guard you from the Evil one.

World English Bible
3:3 But the Lord is faithful, who will establish you, and guard you from the evil one.

Young's Literal Translation
3:3 and stedfast is the Lord, who shall establish you, and shall guard you from the evil;

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
pepoiqamen de en kuriw ef umaV oti a paraggellomen umin kai poieite kai poihsete

Scrivener 1894 Textus Receptus
pepoiqamen de en kuriw ef umaV oti a paraggellomen umin kai poieite kai poihsete

Byzantine Majority
pepoiqamen de en kuriw ef umaV oti a paraggellomen umin kai poieite kai poihsete

Alexandrian
pepoiqamen de en kuriw ef umaV oti a paraggellomen [kai] poieite kai poihsete

Hort and Westcott
pepoiqamen de en kuriw ef umaV oti a paraggellomen kai poieite kai poihsete

Latin Vulgate
3:4 confidimus autem de vobis in Domino quoniam quae praecipimus et facitis et facietis

King James Version
3:4 And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you.

American Standard Version
3:4 And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command.

Bible in Basic English
3:4 And we have faith in the Lord about you, that you are doing and will do the things about which we give you orders.

Darby's English Translation
3:4 But we trust in the Lord as to you, that the things which we enjoin, ye both do and will do.

Douay Rheims
3:4 And we have confidence concerning you in the Lord, that the things which we command, you both do, and will do.

Noah Webster Bible
3:4 And we have confidence in the Lord concerning you, that ye both do and will do the things which we command you.

Weymouth New Testament
3:4 And we have confidence in the Lord in regard to you that you are doing, and will do, what we command.

World English Bible
3:4 We have confidence in the Lord concerning you, that you both do and will do the things which we command.

Young's Literal Translation
3:4 and we have confidence in the Lord touching you, that the things that we command you ye both do and will do;

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
o de kurioV kateuqunai umwn taV kardiaV eiV thn agaphn tou qeou kai eiV upomonhn tou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de kurioV kateuqunai umwn taV kardiaV eiV thn agaphn tou qeou kai eiV thn upomonhn tou cristou

Byzantine Majority
o de kurioV kateuqunai umwn taV kardiaV eiV thn agaphn tou qeou kai eiV thn upomonhn tou cristou

Alexandrian
o de kurioV kateuqunai umwn taV kardiaV eiV thn agaphn tou qeou kai eiV thn upomonhn tou cristou

Hort and Westcott
o de kurioV kateuqunai umwn taV kardiaV eiV thn agaphn tou qeou kai eiV thn upomonhn tou cristou

Latin Vulgate
3:5 Dominus autem dirigat corda vestra in caritate Dei et patientia Christi

King James Version
3:5 And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.

American Standard Version
3:5 And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patience of Christ.

Bible in Basic English
3:5 And may your hearts be guided by the Lord into the love of God and quiet waiting for Christ.

Darby's English Translation
3:5 But the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patience of the Christ.

Douay Rheims
3:5 And the Lord direct your hearts, in the charity of God, and the patience of Christ.

Noah Webster Bible
3:5 And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.

Weymouth New Testament
3:5 And may the Lord guide your hearts into the love of God and into the patience of Christ.

World English Bible
3:5 May the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patience of Christ.

Young's Literal Translation
3:5 and the Lord direct your hearts to the love of God, and to the endurance of the Christ.

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
paraggellomen de umin adelfoi en onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou stellesqai umaV apo pantoV adelfou ataktwV peripatountoV kai mh kata thn paradosin hn parelaben par hmwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
paraggellomen de umin adelfoi en onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou stellesqai umaV apo pantoV adelfou ataktwV peripatountoV kai mh kata thn paradosin hn parelaben par hmwn

Byzantine Majority
paraggellomen de umin adelfoi en onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou stellesqai umaV apo pantoV adelfou ataktwV peripatountoV kai mh kata thn paradosin hn parelabon par hmwn

Alexandrian
paraggellomen de umin adelfoi en onomati tou kuriou [hmwn] ihsou cristou stellesqai umaV apo pantoV adelfou ataktwV peripatountoV kai mh kata thn paradosin hn parelabosan par hmwn

Hort and Westcott
paraggellomen de umin adelfoi en onomati tou kuriou ihsou cristou stellesqai umaV apo pantoV adelfou ataktwV peripatountoV kai mh kata thn paradosin hn parelabete par hmwn

Latin Vulgate
3:6 denuntiamus autem vobis fratres in nomine Domini nostri Iesu Christi ut subtrahatis vos ab omni fratre ambulante inordinate et non secundum traditionem quam acceperunt a nobis

King James Version
3:6 Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us.

American Standard Version
3:6 Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which they received of us.

Bible in Basic English
3:6 Now we give you orders, brothers, in the name of our Lord Jesus Christ, to keep away from all those whose behaviour is not well ordered and in harmony with the teaching which they had from us.

Darby's English Translation
3:6 Now we enjoin you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw from every brother walking disorderly and not according to the instruction which he received from us.

Douay Rheims
3:6 And we charge you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother walking disorderly, and not according to the tradition which they have received of us.

Noah Webster Bible
3:6 Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received from us.

Weymouth New Testament
3:6 But, by the authority of the Lord, we command you, brethren, to stand aloof from every brother whose life is disorderly and not in accordance with the teaching which all received from us.

World English Bible
3:6 Now we command you, brothers, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother who walks in rebellion, and not after the tradition which they received from us.

Young's Literal Translation
3:6 And we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, to withdraw yourselves from every brother disorderly walking, and not after the deliverance that ye received from us,

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
autoi gar oidate pwV dei mimeisqai hmaV oti ouk htakthsamen en umin

Scrivener 1894 Textus Receptus
autoi gar oidate pwV dei mimeisqai hmaV oti ouk htakthsamen en umin

Byzantine Majority
autoi gar oidate pwV dei mimeisqai hmaV oti ouk htakthsamen en umin

Alexandrian
autoi gar oidate pwV dei mimeisqai hmaV oti ouk htakthsamen en umin

Hort and Westcott
autoi gar oidate pwV dei mimeisqai hmaV oti ouk htakthsamen en umin

Latin Vulgate
3:7 ipsi enim scitis quemadmodum oporteat imitari nos quoniam non inquieti fuimus inter vos

King James Version
3:7 For yourselves know how ye ought to follow us: for we behaved not ourselves disorderly among you;

American Standard Version
3:7 For yourselves know how ye ought to imitate us: for we behaved not ourselves disorderly among you;

Bible in Basic English
3:7 For you yourselves are used to taking us as your example, because our life among you was ruled by order,

Darby's English Translation
3:7 For ye know yourselves how ye ought to imitate us, because we have not walked disorderly among you;

Douay Rheims
3:7 For yourselves know how you ought to imitate us: for we were not disorderly among you;

Noah Webster Bible
3:7 For yourselves know how ye ought to follow us: for we behaved not ourselves disorderly among you;

Weymouth New Testament
3:7 For you yourselves know that it is your duty to follow our example. There was no disorder in our lives among you,

World English Bible
3:7 For you know how you ought to imitate us. For we didn't behave ourselves rebelliously among you,

Young's Literal Translation
3:7 for yourselves have known how it behoveth you to imitate us, because we did not act disorderly among you;

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
oude dwrean arton efagomen para tinoV all en kopw kai mocqw nukta kai hmeran ergazomenoi proV to mh epibarhsai tina umwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
oude dwrean arton efagomen para tinoV all en kopw kai mocqw nukta kai hmeran ergazomenoi proV to mh epibarhsai tina umwn

Byzantine Majority
oude dwrean arton efagomen para tinoV all en kopw kai mocqw nukta kai hmeran ergazomenoi proV to mh epibarhsai tina umwn

Alexandrian
oude dwrean arton efagomen para tinoV all en kopw kai mocqw nuktos kai hmeras ergazomenoi proV to mh epibarhsai tina umwn

Hort and Westcott
oude dwrean arton efagomen para tinoV all en kopw kai mocqw nuktoV kai hmeraV ergazomenoi proV to mh epibarhsai tina umwn

Latin Vulgate
3:8 neque gratis panem manducavimus ab aliquo sed in labore et fatigatione nocte et die operantes ne quem vestrum gravaremus

King James Version
3:8 Neither did we eat any man's bread for nought; but wrought with labour and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you:

American Standard Version
3:8 neither did we eat bread for nought at any man's hand, but in labor and travail, working night and day, that we might not burden any of you:

Bible in Basic English
3:8 And we did not take food from any man for nothing, but were working hard night and day not to be a trouble to any of you:

Darby's English Translation
3:8 nor have we eaten bread from any one without cost; but in toil and hardship working night and day not to be chargeable to any one of you:

Douay Rheims
3:8 Neither did we eat any man's bread for nothing, but in labour and in toil we worked night and day, lest we should be chargeable to any of you.

Noah Webster Bible
3:8 Neither did we eat any man's bread for naught; but wrought with labor and toil night and day, that we might not be chargeable to any of you:

Weymouth New Testament
3:8 nor did we eat any one's bread without paying for it, but we laboured and toiled, working hard night and day in order not to be a burden to any of you.

World English Bible
3:8 neither did we eat bread for nothing from any man's hand, but in labor and travail, working night and day, that we might not burden any of you;

Young's Literal Translation
3:8 nor for nought did we eat bread of any one, but in labour and in travail, night and day working, not to be chargeable to any of you;

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
ouc oti ouk ecomen exousian all ina eautouV tupon dwmen umin eiV to mimeisqai hmaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
ouc oti ouk ecomen exousian all ina eautouV tupon dwmen umin eiV to mimeisqai hmaV

Byzantine Majority
ouc oti ouk ecomen exousian all ina eautouV tupon dwmen umin eiV to mimeisqai hmaV

Alexandrian
ouc oti ouk ecomen exousian all ina eautouV tupon dwmen umin eiV to mimeisqai hmaV

Hort and Westcott
ouc oti ouk ecomen exousian all ina eautouV tupon dwmen umin eiV to mimeisqai hmaV

Latin Vulgate
3:9 non quasi non habuerimus potestatem sed ut nosmet ipsos formam daremus vobis ad imitandum nos

King James Version
3:9 Not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us.

American Standard Version
3:9 not because we have not the right, but to make ourselves and ensample unto you, that ye should imitate us.

Bible in Basic English
3:9 Not because we have not the right, but to make ourselves an example to you, so that you might do the same.

Darby's English Translation
3:9 not that we have not the right, but that we might give ourselves as an example to you, in order to your imitating us.

Douay Rheims
3:9 Not as if we had not power: but that we might give ourselves a pattern unto you, to imitate us.

Noah Webster Bible
3:9 Not because we have not power, but to make ourselves a pattern to you to follow us.

Weymouth New Testament
3:9 This was not because we had not a claim upon you, but it arose from a desire to set you an example--for you to imitate us.

World English Bible
3:9 not because we don't have the right, but to make ourselves an example to you, that you should imitate us.

Young's Literal Translation
3:9 not because we have not authority, but that ourselves a pattern we might give to you, to imitate us;

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
kai gar ote hmen proV umaV touto parhggellomen umin oti ei tiV ou qelei ergazesqai mhde esqietw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai gar ote hmen proV umaV touto parhggellomen umin oti ei tiV ou qelei ergazesqai mhde esqietw

Byzantine Majority
kai gar ote hmen proV umaV touto parhggellomen umin oti ei tiV ou qelei ergazesqai mhde esqietw

Alexandrian
kai gar ote hmen proV umaV touto parhggellomen umin oti ei tiV ou qelei ergazesqai mhde esqietw

Hort and Westcott
kai gar ote hmen proV umaV touto parhggellomen umin oti ei tiV ou qelei ergazesqai mhde esqietw

Latin Vulgate
3:10 nam et cum essemus apud vos hoc denuntiabamus vobis quoniam si quis non vult operari nec manducet

King James Version
3:10 For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat.

American Standard Version
3:10 For even when we were with you, this we commanded you, If any will not work, neither let him eat.

Bible in Basic English
3:10 For even when we were with you we gave you orders, saying, If any man does no work, let him not have food.

Darby's English Translation
3:10 For also when we were with you we enjoined you this, that if any man does not like to work, neither let him eat.

Douay Rheims
3:10 For also when we were with you, this we declared to you: that, if any man will not work, neither let him eat.

Noah Webster Bible
3:10 For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat.

Weymouth New Testament
3:10 For even when we were with you, we laid down this rule for you: 'If a man does not choose to work, neither shall he eat.'

World English Bible
3:10 For even when we were with you, we commanded you this: 'If anyone will not work, neither let him eat.'

Young's Literal Translation
3:10 for even when we were with you, this we did command you, that if any one is not willing to work, neither let him eat,

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
akouomen gar tinaV peripatountaV en umin ataktwV mhden ergazomenouV alla periergazomenouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
akouomen gar tinaV peripatountaV en umin ataktwV mhden ergazomenouV alla periergazomenouV

Byzantine Majority
akouomen gar tinaV peripatountaV en umin ataktwV mhden ergazomenouV alla periergazomenouV

Alexandrian
akouomen gar tinaV peripatountaV en umin ataktwV mhden ergazomenouV alla periergazomenouV

Hort and Westcott
akouomen gar tinaV peripatountaV en umin ataktwV mhden ergazomenouV alla periergazomenouV

Latin Vulgate
3:11 audimus enim inter vos quosdam ambulare inquiete nihil operantes sed curiose agentes

King James Version
3:11 For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies.

American Standard Version
3:11 For we hear of some that walk among you disorderly, that work not at all, but are busybodies.

Bible in Basic English
3:11 For it has come to our ears that there are some among you whose behaviour is uncontrolled, who do no work at all, but are over-interested in the business of others.

Darby's English Translation
3:11 For we hear that there are some walking among you disorderly, not working at all, but busybodies.

Douay Rheims
3:11 For we have heard there are some among you who walk disorderly, working not at all, but curiously meddling.

Noah Webster Bible
3:11 For we hear that there are some who walk among you disorderly, working not at all, but are busy-bodies.

Weymouth New Testament
3:11 For we hear that there are some of you who live disorderly lives and are mere idle busybodies.

World English Bible
3:11 For we hear of some who walk among you in rebellion, who don't work at all, but are busybodies.

Young's Literal Translation
3:11 for we hear of certain walking among you disorderly, nothing working, but over working,

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
toiV de toioutoiV paraggellomen kai parakaloumen dia tou kuriou hmwn ihsou cristou ina meta hsuciaV ergazomenoi ton eautwn arton esqiwsin

Scrivener 1894 Textus Receptus
toiV de toioutoiV paraggellomen kai parakaloumen dia tou kuriou hmwn ihsou cristou ina meta hsuciaV ergazomenoi ton eautwn arton esqiwsin

Byzantine Majority
toiV de toioutoiV paraggellomen kai parakaloumen dia tou kuriou hmwn ihsou cristou ina meta hsuciaV ergazomenoi ton eautwn arton esqiwsin

Alexandrian
toiV de toioutoiV paraggellomen kai parakaloumen en kuriw ihsou cristw ina meta hsuciaV ergazomenoi ton eautwn arton esqiwsin

Hort and Westcott
toiV de toioutoiV paraggellomen kai parakaloumen en kuriw ihsou cristw ina meta hsuciaV ergazomenoi ton eautwn arton esqiwsin

Latin Vulgate
3:12 his autem qui eiusmodi sunt denuntiamus et obsecramus in Domino Iesu Christo ut cum silentio operantes suum panem manducent

King James Version
3:12 Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work, and eat their own bread.

American Standard Version
3:12 Now them that are such we command and exhort in the Lord Jesus Christ, that with quietness they work, and eat their own bread.

Bible in Basic English
3:12 Now to such we give orders and make request in the Lord Jesus, that, working quietly, they get their living.

Darby's English Translation
3:12 Now such we enjoin and exhort in the Lord Jesus Christ, that working quietly they eat their own bread.

Douay Rheims
3:12 Now we charge them that are such, and beseech them by the Lord Jesus Christ, that, working with silence, they would eat their own bread.

Noah Webster Bible
3:12 Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work, and eat their own bread.

Weymouth New Testament
3:12 To persons of that sort our injunction--and our command by the authority of the Lord Jesus Christ--is that they are to work quietly and eat their own honestly-earned bread.

World English Bible
3:12 Now those who are that way, we command and exhort in the Lord Jesus Christ, that with quietness they work, and eat their own bread.

Young's Literal Translation
3:12 and such we command and exhort through our Lord Jesus Christ, that with quietness working, their own bread they may eat;

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
umeiV de adelfoi mh ekkakhshte kalopoiounteV

Scrivener 1894 Textus Receptus
umeiV de adelfoi mh ekkakhshte kalopoiounteV

Byzantine Majority
umeiV de adelfoi mh ekkakhshte kalopoiounteV

Alexandrian
umeiV de adelfoi mh egkakhshte kalopoiounteV

Hort and Westcott
umeiV de adelfoi mh egkakhshte kalopoiounteV

Latin Vulgate
3:13 vos autem fratres nolite deficere benefacientes

King James Version
3:13 But ye, brethren, be not weary in well doing.

American Standard Version
3:13 But ye, brethren, be not weary in well-doing.

Bible in Basic English
3:13 And you, my brothers, do not get tired of well-doing.

Darby's English Translation
3:13 But ye, brethren, do not faint in well-doing.

Douay Rheims
3:13 But you, brethren, be not weary in well doing.

Noah Webster Bible
3:13 But ye, brethren, be not weary in well-doing.

Weymouth New Testament
3:13 But you, brethren, must not grow weary in the path of duty;

World English Bible
3:13 But you, brothers, don't be weary in doing well.

Young's Literal Translation
3:13 and ye, brethren, may ye not be weary doing well,

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
ei de tiV ouc upakouei tw logw hmwn dia thV epistolhV touton shmeiousqe kai mh sunanamignusqe autw ina entraph

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei de tiV ouc upakouei tw logw hmwn dia thV epistolhV touton shmeiousqe kai mh sunanamignusqe autw ina entraph

Byzantine Majority
ei de tiV ouc upakouei tw logw hmwn dia thV epistolhV touton shmeiousqe kai mh sunanamignusqe autw ina entraph

Alexandrian
ei de tiV ouc upakouei tw logw hmwn dia thV epistolhV touton shmeiousqe mh sunanamignusqai autw ina entraph

Hort and Westcott
ei de tiV ouc upakouei tw logw hmwn dia thV epistolhV touton shmeiousqe mh sunanamignusqai autw ina entraph

Latin Vulgate
3:14 quod si quis non oboedit verbo nostro per epistulam hunc notate et non commisceamini cum illo ut confundatur

King James Version
3:14 And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed.

American Standard Version
3:14 And if any man obeyeth not our word by this epistle, note that man, that ye have no company with him, to the end that he may be ashamed.

Bible in Basic English
3:14 And if any man does not give attention to what we have said in this letter, take note of that man, and keep away from him, so that he may be shamed.

Darby's English Translation
3:14 But if any one obey not our word by the letter, mark that man, and do not keep company with him, that he may be ashamed of himself;

Douay Rheims
3:14 And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and do not keep company with him, that he may be ashamed:

Noah Webster Bible
3:14 And if any man obeyeth not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed.

Weymouth New Testament
3:14 and if any one refuses to obey these our written instructions, mark that man and hold no communication with him--so that he may be made to feel ashamed.

World English Bible
3:14 If any man doesn't obey our word by this letter, note that man, that you have no company with him, to the end that he may be ashamed.

Young's Literal Translation
3:14 and if any one do not obey our word through the letter, this one note ye, and have no company with him, that he may be ashamed,

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
kai mh wV ecqron hgeisqe alla nouqeteite wV adelfon

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai mh wV ecqron hgeisqe alla nouqeteite wV adelfon

Byzantine Majority
kai mh wV ecqron hgeisqe alla nouqeteite wV adelfon

Alexandrian
kai mh wV ecqron hgeisqe alla nouqeteite wV adelfon

Hort and Westcott
kai mh wV ecqron hgeisqe alla nouqeteite wV adelfon

Latin Vulgate
3:15 et nolite quasi inimicum existimare sed corripite ut fratrem

King James Version
3:15 Yet count [him] not as an enemy, but admonish [him] as a brother.

American Standard Version
3:15 And yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother.

Bible in Basic English
3:15 Have no feeling of hate for him, but take him in hand seriously as a brother.

Darby's English Translation
3:15 and do not esteem him as an enemy, but admonish him as a brother.

Douay Rheims
3:15 Yet do not esteem him as an enemy, but admonish him as a brother.

Noah Webster Bible
3:15 Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother.

Weymouth New Testament
3:15 And yet do not regard him as an enemy, but caution him as a brother.

World English Bible
3:15 Don't count him as an enemy, but admonish him as a brother.

Young's Literal Translation
3:15 and as an enemy count him not, but admonish ye him as a brother;

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
autoV de o kurioV thV eirhnhV dwh umin thn eirhnhn dia pantoV en panti tropw o kurioV meta pantwn umwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
autoV de o kurioV thV eirhnhV dwh umin thn eirhnhn dia pantoV en panti tropw o kurioV meta pantwn umwn

Byzantine Majority
autoV de o kurioV thV eirhnhV dwh umin thn eirhnhn dia pantoV en panti tropw o kurioV meta pantwn umwn

Alexandrian
autoV de o kurioV thV eirhnhV dwh umin thn eirhnhn dia pantoV en panti tropw o kurioV meta pantwn umwn

Hort and Westcott
autoV de o kurioV thV eirhnhV dwh umin thn eirhnhn dia pantoV en panti tropw o kurioV meta pantwn umwn

Latin Vulgate
3:16 ipse autem Dominus pacis det vobis pacem sempiternam in omni loco Dominus cum omnibus vobis

King James Version
3:16 Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord [be] with you all.

American Standard Version
3:16 Now the Lord of peace himself give you peace at all times in all ways. The Lord be with you all.

Bible in Basic English
3:16 Now the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. May the Lord be with you all.

Darby's English Translation
3:16 But the Lord of peace himself give you peace continually in every way. The Lord be with you all.

Douay Rheims
3:16 Now the Lord of peace himself give you everlasting peace in every place. The Lord be with you all.

Noah Webster Bible
3:16 Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.

Weymouth New Testament
3:16 And may the Lord of peace Himself continually grant you peace in every sense. The Lord be with you all.

World English Bible
3:16 Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in all ways. The Lord be with you all.

Young's Literal Translation
3:16 and may the Lord of the peace Himself give to you the peace always in every way; the Lord is with you all!

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
o aspasmoV th emh ceiri paulou o estin shmeion en pash epistolh outwV grafw

Scrivener 1894 Textus Receptus
o aspasmoV th emh ceiri paulou o estin shmeion en pash epistolh outwV grafw

Byzantine Majority
o aspasmoV th emh ceiri paulou o estin shmeion en pash epistolh outwV grafw

Alexandrian
o aspasmoV th emh ceiri paulou o estin shmeion en pash epistolh outwV grafw

Hort and Westcott
o aspasmoV th emh ceiri paulou o estin shmeion en pash epistolh outwV grafw

Latin Vulgate
3:17 salutatio mea manu Pauli quod est signum in omni epistula ita scribo

King James Version
3:17 The salutation of Paul with mine own hand, which is the token in every epistle: so I write.

American Standard Version
3:17 The salutation of me Paul with mine own hand, which is the token in every epistle: so I write.

Bible in Basic English
3:17 These words of love to you at the end are in my writing, Paul's writing, and this is the mark of every letter from me.

Darby's English Translation
3:17 The salutation by the hand of me, Paul, which is the mark in every letter; so I write.

Douay Rheims
3:17 The salutation of Paul with my own hand; which is the sign in every epistle. So I write.

Noah Webster Bible
3:17 The salutation of Paul with my own hand, which is the token in every epistle: so I write.

Weymouth New Testament
3:17 I Paul add the greeting with my own hand, which is the credential in every letter of mine.

World English Bible
3:17 The greeting of me, Paul, with my own hand, which is the sign in every letter. This is how I write.

Young's Literal Translation
3:17 The salutation by the hand of me, Paul, which is a sign in every letter; thus I write;

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn amhn [pros qessalonikeis deutera egrafh apo aqhnwn]

Scrivener 1894 Textus Receptus
h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn amhn

Byzantine Majority
h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn amhn

Alexandrian
h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn

Hort and Westcott
h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn

Latin Vulgate
3:18

King James Version
3:18 The grace of our Lord Jesus Christ [be] with you all. Amen.

American Standard Version
3:18 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all.

Bible in Basic English
3:18 May the grace of our Lord Jesus Christ be with you all.

Darby's English Translation
3:18 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all.

Douay Rheims
3:18 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.

Noah Webster Bible
3:18 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.

Weymouth New Testament
3:18 This is my handwriting. May the grace of our Lord Jesus Christ be with you all.

World English Bible
3:18 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.

Young's Literal Translation
3:18 the grace of our Lord Jesus Christ is with you all! Amen.

 

1st Timothy 1

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites:

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2007 by johnhurt.com