Return to Index
1st Corinthians 4

Parallel Greek New Testament

KJV Reference
KJV Strongs   

PROS KORINQIOUS A

The First Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians

Chapter 5

Click To Go To Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Stephens 1550 Textus Receptus
olwV akouetai en umin porneia kai toiauth porneia htiV oude en toiV eqnesin onomazetai wste gunaika tina tou patroV ecein

Scrivener 1894 Textus Receptus
olwV akouetai en umin porneia kai toiauth porneia htiV oude en toiV eqnesin onomazetai wste gunaika tina tou patroV ecein

Byzantine Majority
olwV akouetai en umin porneia kai toiauth porneia htiV oude en toiV eqnesin onomazetai wste gunaika tina tou patroV ecein

Alexandrian
olwV akouetai en umin porneia kai toiauth porneia htiV oude en toiV eqnesin wste gunaika tina tou patroV ecein

Hort and Westcott
olwV akouetai en umin porneia kai toiauth porneia htiV oude en toiV eqnesin wste gunaika tina tou patroV ecein

Latin Vulgate
5:1 omnino auditur inter vos fornicatio et talis fornicatio qualis nec inter gentes ita ut uxorem patris aliquis habeat

King James Version
5:1 It is reported commonly [that there is] fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife.

American Standard Version
5:1 It is actually reported that there is fornication among you, and such fornication as is not even among the Gentiles, that one of you hath his father's wife.

Bible in Basic English
5:1 It is said, in fact, that there is among you a sin of the flesh, such as is not seen even among the Gentiles, that one of you has his father's wife.

Darby's English Translation
5:1 It is universally reported that there is fornication among you, and such fornication as is not even among the nations, so that one should have his father's wife.

Douay Rheims
5:1 It is absolutely heard, that there is fornication among you, and such fornication as the like is not among the heathens; that one should have his father's wife.

Noah Webster Bible
5:1 It is reported commonly that there is lewdness among you, and such lewdness as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife.

Weymouth New Testament
5:1 It is actually reported that there is fornication among you, and of a kind unheard of even among the Gentiles--a man has his father's wife!

World English Bible
5:1 It is actually reported that there is sexual immorality among you, and such sexual immorality as is not even named among the Gentiles, that one has his father's wife.

Young's Literal Translation
5:1 Whoredom is actually heard of among you, and such whoredom as is not even named among the nations -- as that one hath the wife of the father! --

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
kai umeiV pefusiwmenoi este kai ouci mallon epenqhsate ina exarqh ek mesou umwn o to ergon touto poihsas

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai umeiV pefusiwmenoi este kai ouci mallon epenqhsate ina exarqh ek mesou umwn o to ergon touto poihsas

Byzantine Majority
kai umeiV pefusiwmenoi este kai ouci mallon epenqhsate ina exarqh ek mesou umwn o to ergon touto poihsas

Alexandrian
kai umeiV pefusiwmenoi este kai ouci mallon epenqhsate ina arqh ek mesou umwn o to ergon touto praxas

Hort and Westcott
kai umeiV pefusiwmenoi este kai ouci mallon epenqhsate ina arqh ek mesou umwn o to ergon touto praxaV

Latin Vulgate
5:2 et vos inflati estis et non magis luctum habuistis ut tollatur de medio vestrum qui hoc opus fecit

King James Version
5:2 And ye are puffed up, and have not rather mourned, that he that hath done this deed might be taken away from among you.

American Standard Version
5:2 And ye are puffed up, and did not rather mourn, that he that had done this deed might be taken away from among you.

Bible in Basic English
5:2 And in place of feeling sorrow, you are pleased with yourselves, so that he who has done this thing has not been sent away from among you.

Darby's English Translation
5:2 And ye are puffed up, and ye have not rather mourned, in order that he that has done this deed might be taken away out of the midst of you.

Douay Rheims
5:2 And you are puffed up; and have not rather mourned, that he might be taken away from among you, that hath done this deed.

Noah Webster Bible
5:2 And ye are puffed up, and have not rather mourned, that he who hath done this deed might be taken away from among you.

Weymouth New Testament
5:2 And you, instead of mourning and removing from among you the man who has done this deed of shame, are filled with self-complacency!

World English Bible
5:2 You are puffed up, and didn't rather mourn, that he who had done this deed might be removed from among you.

Young's Literal Translation
5:2 and ye are having been puffed up, and did not rather mourn, that he may be removed out of the midst of you who did this work,

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
egw men gar ws apwn tw swmati parwn de tw pneumati hdh kekrika wV parwn ton outwV touto katergasamenon

Scrivener 1894 Textus Receptus
egw men gar ws apwn tw swmati parwn de tw pneumati hdh kekrika wV parwn ton outwV touto katergasamenon

Byzantine Majority
egw men gar ws apwn tw swmati parwn de tw pneumati hdh kekrika wV parwn ton outwV touto katergasamenon

Alexandrian
egw men gar apwn tw swmati parwn de tw pneumati hdh kekrika wV parwn ton outwV touto katergasamenon

Hort and Westcott
egw men gar apwn tw swmati parwn de tw pneumati hdh kekrika wV parwn ton outwV touto katergasamenon

Latin Vulgate
5:3 ego quidem absens corpore praesens autem spiritu iam iudicavi ut praesens eum qui sic operatus est

King James Version
5:3 For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already, as though I were present, [concerning] him that hath so done this deed,

American Standard Version
5:3 For I verily, being absent in body but present in spirit, have already as though I were present judged him that hath so wrought this thing,

Bible in Basic English
5:3 For I myself, being present in spirit though not in body, have come to a decision about him who has done this thing;

Darby's English Translation
5:3 For I, as absent in body but present in spirit, have already judged as present,

Douay Rheims
5:3 I indeed, absent in body, but present in spirit, have already judged, as though I were present, him that hath so done,

Noah Webster Bible
5:3 For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already as though I were present, concerning him that hath so done this deed,

Weymouth New Testament
5:3 I for my part, present with you in spirit although absent in body, have already, as though I were present, judged him who has so acted.

World English Bible
5:3 For I most assuredly, as being absent in body but present in spirit, have already, as though I were present, judged him who has done this thing.

Young's Literal Translation
5:3 for I indeed, as being absent as to the body, and present as to the spirit, have already judged, as being present, him who so wrought this thing:

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
en tw onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou sunacqentwn umwn kai tou emou pneumatoV sun th dunamei tou kuriou hmwn ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
en tw onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou sunacqentwn umwn kai tou emou pneumatoV sun th dunamei tou kuriou hmwn ihsou cristou

Byzantine Majority
en tw onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou sunacqentwn umwn kai tou emou pneumatoV sun th dunamei tou kuriou hmwn ihsou cristou

Alexandrian
en tw onomati tou kuriou [hmwn] ihsou sunacqentwn umwn kai tou emou pneumatoV sun th dunamei tou kuriou hmwn ihsou

Hort and Westcott
en tw onomati tou kuriou hmwn ihsou sunacqentwn umwn kai tou emou pneumatoV sun th dunamei tou kuriou hmwn ihsou

Latin Vulgate
5:4 in nomine Domini nostri Iesu Christi congregatis vobis et meo spiritu cum virtute Domini Iesu

King James Version
5:4 In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ,

American Standard Version
5:4 in the name of our Lord Jesus, ye being gathered together, and my spirit, with the power of our Lord Jesus,

Bible in Basic English
5:4 In the name of our Lord Jesus, when you have come together with my spirit, with the power of our Lord Jesus,

Darby's English Translation
5:4 to deliver, in the name of our Lord Jesus Christ (ye and my spirit being gathered together, with the power of our Lord Jesus Christ), him that has so wrought this:

Douay Rheims
5:4 In the name of our Lord Jesus Christ, you being gathered together, and my spirit, with the power of our Lord Jesus;

Noah Webster Bible
5:4 In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are assembled, and my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ,

Weymouth New Testament
5:4 In the name of our Lord Jesus, when you are all assembled and my spirit is with you, together with the power of our Lord Jesus,

World English Bible
5:4 In the name of our Lord Jesus Christ, you being gathered together, and my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ,

Young's Literal Translation
5:4 in the name of our Lord Jesus Christ -- ye being gathered together, also my spirit -- with the power of our Lord Jesus Christ,

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
paradounai ton toiouton tw satana eiV oleqron thV sarkoV ina to pneuma swqh en th hmera tou kuriou ihsou

Scrivener 1894 Textus Receptus
paradounai ton toiouton tw satana eiV oleqron thV sarkoV ina to pneuma swqh en th hmera tou kuriou ihsou

Byzantine Majority
paradounai ton toiouton tw satana eiV oleqron thV sarkoV ina to pneuma swqh en th hmera tou kuriou ihsou

Alexandrian
paradounai ton toiouton tw satana eiV oleqron thV sarkoV ina to pneuma swqh en th hmera tou kuriou

Hort and Westcott
paradounai ton toiouton tw satana eiV oleqron thV sarkoV ina to pneuma swqh en th hmera tou kuriou

Latin Vulgate
5:5 tradere huiusmodi Satanae in interitum carnis ut spiritus salvus sit in die Domini Iesu

King James Version
5:5 To deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.

American Standard Version
5:5 to deliver such a one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.

Bible in Basic English
5:5 That this man is to be handed over to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may have forgiveness in the day of the Lord Jesus.

Darby's English Translation
5:5 to deliver him, I say, being such, to Satan for destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.

Douay Rheims
5:5 To deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of our Lord Jesus Christ.

Noah Webster Bible
5:5 To deliver such one to Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.

Weymouth New Testament
5:5 I have handed over such a man to Satan for the destruction of his body, that his spirit may be saved on the day of the Lord Jesus.

World English Bible
5:5 are to deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.

Young's Literal Translation
5:5 to deliver up such a one to the Adversary for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
ou kalon to kauchma umwn ouk oidate oti mikra zumh olon to furama zumoi

Scrivener 1894 Textus Receptus
ou kalon to kauchma umwn ouk oidate oti mikra zumh olon to furama zumoi

Byzantine Majority
ou kalon to kauchma umwn ouk oidate oti mikra zumh olon to furama zumoi

Alexandrian
ou kalon to kauchma umwn ouk oidate oti mikra zumh olon to furama zumoi

Hort and Westcott
ou kalon to kauchma umwn ouk oidate oti mikra zumh olon to furama zumoi

Latin Vulgate
5:6 non bona gloriatio vestra nescitis quia modicum fermentum totam massam corrumpit

King James Version
5:6 Your glorying [is] not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump?

American Standard Version
5:6 Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump?

Bible in Basic English
5:6 This pride of yours is not good. Do you not see that a little leaven makes a change in all the mass?

Darby's English Translation
5:6 Your boasting is not good. Do ye not know that a little leaven leavens the whole lump?

Douay Rheims
5:6 Your glorying is not good. Know you not that a little leaven corrupteth the whole lump ?

Noah Webster Bible
5:6 Your boasting is not good. Know ye not, that a little leaven leaveneth the whole lump?

Weymouth New Testament
5:6 It is no good thing--this which you make the ground of your boasting. Do you not know that a little yeast corrupts the whole of the dough?

World English Bible
5:6 Your boasting is not good. Don't you know that a little yeast leavens the whole lump?

Young's Literal Translation
5:6 Not good is your glorying; have ye not known that a little leaven the whole lump doth leaven?

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
ekkaqarate oun thn palaian zumhn ina hte neon furama kaqwV este azumoi kai gar to pasca hmwn uper hmwn etuqh cristoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
ekkaqarate oun thn palaian zumhn ina hte neon furama kaqwV este azumoi kai gar to pasca hmwn uper hmwn equqh cristoV

Byzantine Majority
ekkaqarate thn palaian zumhn ina hte neon furama kaqwV este azumoi kai gar to pasca hmwn uper hmwn etuqh cristoV

Alexandrian
ekkaqarate thn palaian zumhn ina hte neon furama kaqwV este azumoi kai gar to pasca hmwn etuqh cristoV

Hort and Westcott
ekkaqarate thn palaian zumhn ina hte neon furama kaqwV este azumoi kai gar to pasca hmwn etuqh cristoV

Latin Vulgate
5:7 expurgate vetus fermentum ut sitis nova consparsio sicut estis azymi etenim pascha nostrum immolatus est Christus

King James Version
5:7 Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our passover is sacrificed for us:

American Standard Version
5:7 Purge out the old leaven, that ye may be a new lump, even as ye are unleavened. For our passover also hath been sacrificed, even Christ:

Bible in Basic English
5:7 Take away, then, the old leaven, so that you may be a new mass, even as you are without leaven. For Christ has been put to death as our Passover.

Darby's English Translation
5:7 Purge out the old leaven, that ye may be a new lump, according as ye are unleavened. For also our passover, Christ, has been sacrificed;

Douay Rheims
5:7 Purge out the old leaven, that you may be a new paste, as you are unleavened. For Christ our pasch is sacrificed.

Noah Webster Bible
5:7 Cleanse out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our passover is sacrificed for us:

Weymouth New Testament
5:7 Get rid of the old yeast so that you may be dough of a new kind; for in fact you *are* free from corruption. For our Passover Lamb has already been offered in sacrifice--even Christ.

World English Bible
5:7 Purge out the old yeast, that you may be a new lump, even as you are unleavened. For indeed Christ, our Passover, has been sacrificed in our place.

Young's Literal Translation
5:7 cleanse out, therefore, the old leaven, that ye may be a new lump, according as ye are unleavened, for also our passover for us was sacrificed -- Christ,

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
wste eortazwmen mh en zumh palaia mhde en zumh kakiaV kai ponhriaV all en azumoiV eilikrineiaV kai alhqeiaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
wste eortazwmen mh en zumh palaia mhde en zumh kakiaV kai ponhriaV all en azumoiV eilikrineiaV kai alhqeiaV

Byzantine Majority
wste eortazwmen mh en zumh palaia mhde en zumh kakiaV kai ponhriaV all en azumoiV eilikrineiaV kai alhqeiaV

Alexandrian
wste eortazwmen mh en zumh palaia mhde en zumh kakiaV kai ponhriaV all en azumoiV eilikrineiaV kai alhqeiaV

Hort and Westcott
wste eortazwmen mh en zumh palaia mhde en zumh kakiaV kai ponhriaV all en azumoiV eilikrineiaV kai alhqeiaV

Latin Vulgate
5:8 itaque epulemur non in fermento veteri neque in fermento malitiae et nequitiae sed in azymis sinceritatis et veritatis

King James Version
5:8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness; but with the unleavened [bread] of sincerity and truth.

American Standard Version
5:8 wherefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth.

Bible in Basic English
5:8 Let us then keep the feast, not with old leaven, and not with the leaven of evil thoughts and acts, but with the unleavened bread of true thoughts and right feelings.

Darby's English Translation
5:8 so that let us celebrate the feast, not with old leaven, nor with leaven of malice and wickedness, but with unleavened bread of sincerity and truth.

Douay Rheims
5:8 Therefore let us feast, not with the old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness; but with the unleavened bread of sincerity and truth.

Noah Webster Bible
5:8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness; but with the unleavened bread of sincerity and truth.

Weymouth New Testament
5:8 Therefore let us keep our festival not with old yeast nor with the yeast of what is evil and mischievous, but with bread free from yeast--the bread of transparent sincerity and of truth.

World English Bible
5:8 Therefore let us keep the feast, not with old yeast, neither with the yeast of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth.

Young's Literal Translation
5:8 so that we may keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of evil and wickedness, but with unleavened food of sincerity and truth.

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
egraya umin en th epistolh mh sunanamignusqai pornoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
egraya umin en th epistolh mh sunanamignusqai pornoiV

Byzantine Majority
egraya umin en th epistolh mh sunanamignusqai pornoiV

Alexandrian
egraya umin en th epistolh mh sunanamignusqai pornoiV

Hort and Westcott
egraya umin en th epistolh mh sunanamignusqai pornoiV

Latin Vulgate
5:9 scripsi vobis in epistula ne commisceamini fornicariis

King James Version
5:9 I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators:

American Standard Version
5:9 I wrote unto you in my epistle to have no company with fornicators;

Bible in Basic English
5:9 In my letter I said to you that you were not to keep company with those who go after the desires of the flesh;

Darby's English Translation
5:9 I have written to you in the epistle not to mix with fornicators;

Douay Rheims
5:9 I wrote to you in an epistle, not to keep company with fornicators.

Noah Webster Bible
5:9 I have written to you in this epistle, not to associate with persons guilty of lewdness:

Weymouth New Testament
5:9 I wrote to you in that letter that you were not to associate with fornicators;

World English Bible
5:9 I wrote to you in my letter to have no company with sexual sinners;

Young's Literal Translation
5:9 I did write to you in the epistle, not to keep company with whoremongers --

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ou pantwV toiV pornoiV tou kosmou toutou h toiV pleonektaiV h arpaxin h eidwlolatraiV epei ofeilete ara ek tou kosmou exelqein

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ou pantwV toiV pornoiV tou kosmou toutou h toiV pleonektaiV h arpaxin h eidwlolatraiV epei ofeilete ara ek tou kosmou exelqein

Byzantine Majority
kai ou pantwV toiV pornoiV tou kosmou toutou h toiV pleonektaiV h arpaxin h eidwlolatraiV epei ofeilete ara ek tou kosmou exelqein

Alexandrian
ou pantwV toiV pornoiV tou kosmou toutou h toiV pleonektaiV kai arpaxin h eidwlolatraiV epei wfeilete ara ek tou kosmou exelqein

Hort and Westcott
ou pantwV toiV pornoiV tou kosmou toutou h toiV pleonektaiV kai arpaxin h eidwlolatraiV epei wfeilete ara ek tou kosmou exelqein

Latin Vulgate
5:10 non utique fornicariis huius mundi aut avaris aut rapacibus aut idolis servientibus alioquin debueratis de hoc mundo exisse

King James Version
5:10 Yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters; for then must ye needs go out of the world.

American Standard Version
5:10 not at all meaning with the fornicators of this world, or with the covetous and extortioners, or with idolaters; for then must ye needs go out of the world:

Bible in Basic English
5:10 But I had not in mind the sinners who are outside the church, or those who have a desire for and take the property of others, or those who give worship to images; for it is not possible to keep away from such people without going out of the world completely:

Darby's English Translation
5:10 not altogether with the fornicators of this world, or with the avaricious and rapacious, or idolaters, since then ye should go out of the world.

Douay Rheims
5:10 I mean not with the fornicators of this world, or with the covetous, or the extortioners, or the servers of idols; otherwise you must needs go out of this world.

Noah Webster Bible
5:10 Yet not altogether with lewd persons of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters: for then ye must needs go out of the world.

Weymouth New Testament
5:10 not that in this world you are to keep wholly aloof from such as they, any more than from people who are avaricious and greedy of gain, or from worshippers of idols. For that would mean that you would be compelled to go out of the world altogether.

World English Bible
5:10 yet not at all meaning with the sexual sinners of this world, or with the covetous and extortioners, or with idolaters; for then you would have to leave the world.

Young's Literal Translation
5:10 and not certainly with the whoremongers of this world, or with the covetous, or extortioners, or idolaters, seeing ye ought then to go forth out of the world --

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
nuni de egraya umin mh sunanamignusqai ean tiV adelfoV onomazomenoV h pornoV h pleonekthV h eidwlolatrhV h loidoroV h mequsoV h arpax tw toioutw mhde sunesqiein

Scrivener 1894 Textus Receptus
nuni de egraya umin mh sunanamignusqai ean tiV adelfoV onomazomenoV h pornoV h pleonekthV h eidwlolatrhV h loidoroV h mequsoV h arpax tw toioutw mhde sunesqiein

Byzantine Majority
nun de egraya umin mh sunanamignusqai ean tiV adelfoV onomazomenoV h pornoV h pleonekthV h eidwlolatrhV h loidoroV h mequsoV h arpax tw toioutw mhde sunesqiein

Alexandrian
nun de egraya umin mh sunanamignusqai ean tiV adelfoV onomazomenoV h pornoV h pleonekthV h eidwlolatrhV h loidoroV h mequsoV h arpax tw toioutw mhde sunesqiein

Hort and Westcott
nun de egraya umin mh sunanamignusqai ean tiV adelfoV onomazomenoV h pornoV h pleonekthV h eidwlolatrhV h loidoroV h mequsoV h arpax tw toioutw mhde sunesqiein

Latin Vulgate
5:11 nunc autem scripsi vobis non commisceri si is qui frater nominatur est fornicator aut avarus aut idolis serviens aut maledicus aut ebriosus aut rapax cum eiusmodi nec cibum sumere

King James Version
5:11 But now I have written unto you not to keep company, if any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner; with such an one no not to eat.

American Standard Version
5:11 but as it is, I wrote unto you not to keep company, if any man that is named a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a reviler, or a drunkard, or an extortioner; with such a one no, not to eat.

Bible in Basic English
5:11 But the sense of my letter was that if a brother had the name of being one who went after the desires of the flesh, or had the desire for other people's property, or was in the way of using violent language, or being the worse for drink, or took by force what was not his, you might not keep company with such a one, or take food with him.

Darby's English Translation
5:11 But now I have written to you, if any one called brother be fornicator, or avaricious, or idolater, or abusive, or a drunkard, or rapacious, not to mix with him; with such a one not even to eat.

Douay Rheims
5:11 But now I have written to you, not to keep company, if any man that is named a brother, be a fornicator, or covetous, or a server of idols, or a railer, or a drunkard, or an extortioner: with such a one, not so much as to eat.

Noah Webster Bible
5:11 But now I have written to you not to keep company, if any man that is called a brother is a lewd person, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner: with such person no not to eat.

Weymouth New Testament
5:11 But what I meant was that you were not to associate with any one bearing the name of 'brother,' if he was addicted to fornication or avarice or idol-worship or abusive language or hard-drinking or greed of gain. With such a man you ought not even to eat.

World English Bible
5:11 But as it is, I wrote to you not to keep company, if any man who is named a brother is a sexual sinner, or covetous, or an idolater, or a slanderer, or a drunkard, or an extortioner. Don't even eat with such a person.

Young's Literal Translation
5:11 and now, I did write to you not to keep company with him, if any one, being named a brother, may be a whoremonger, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner -- with such a one not even to eat together;

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
ti gar moi kai touV exw krinein ouci touV esw umeiV krinete

Scrivener 1894 Textus Receptus
ti gar moi kai touV exw krinein ouci touV esw umeiV krinete

Byzantine Majority
ti gar moi kai touV exw krinein ouci touV esw umeiV krinete

Alexandrian
ti gar moi touV exw krinein ouci touV esw umeiV krinete

Hort and Westcott
ti gar moi touV exw krinein ouci touV esw umeiV krinete

Latin Vulgate
5:12 quid enim mihi de his qui foris sunt iudicare nonne de his qui intus sunt vos iudicatis

King James Version
5:12 For what have I to do to judge them also that are without? do not ye judge them that are within?

American Standard Version
5:12 For what have I to do with judging them that are without? Do not ye judge them that are within?

Bible in Basic English
5:12 For it is no business of mine to be judging those who are outside; but it is yours to be judging those who are among you;

Darby's English Translation
5:12 For what have I to do with judging those outside also? ye, do not ye judge them that are within?

Douay Rheims
5:12 For what have I to do to judge them that are without ? Do not you judge them that are within ?

Noah Webster Bible
5:12 For what have I to do to judge them also that are without? do ye not judge them that are within?

Weymouth New Testament
5:12 For what business of mine is it to judge outsiders? Is it not for you to judge those who are within the Church

World English Bible
5:12 For what have I to do with also judging those who are outside? Don't you judge those who are within?

Young's Literal Translation
5:12 for what have I also those without to judge? those within do ye not judge?

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
touV de exw o qeoV krinei kai exareite ton ponhron ex umwn autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
touV de exw o qeoV krinei kai exareite ton ponhron ex umwn autwn

Byzantine Majority
touV de exw o qeoV krinei kai exareite ton ponhron ex umwn autwn

Alexandrian
touV de exw o qeoV krinei exarate ton ponhron ex umwn autwn

Hort and Westcott
touV de exw o qeoV krinei exarate ton ponhron ex umwn autwn

Latin Vulgate
5:13 nam eos qui foris sunt Deus iudicabit auferte malum ex vobis ipsis

King James Version
5:13 But them that are without God judgeth. Therefore put away from among yourselves that wicked person.

American Standard Version
5:13 But them that are without God judgeth. Put away the wicked man from among yourselves.

Bible in Basic English
5:13 As for those who are outside, God is their judge. So put away the evil man from among you.

Darby's English Translation
5:13 But those without God judges. Remove the wicked person from amongst yourselves.

Douay Rheims
5:13 For them that are without, God will judge. Put away the evil one from among yourselves.

Noah Webster Bible
5:13 But them that are without God judgeth. Therefore put away from among yourselves that wicked person.

Weymouth New Testament
5:13 while you leave to God's judgement those who are outside? Remove the wicked man from among you.

World English Bible
5:13 But those who are outside, God judges. 'Put away the wicked man from among yourselves.'

Young's Literal Translation
5:13 and those without God doth judge; and put ye away the evil from among yourselves.

 

1st Corinthians 6

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites:

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2007 by johnhurt.com