Return to Index
Matthew 6

Parallel Greek New Testament

KJV Reference
KJV Strongs   

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Chapter 7

Click To Go To Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1

Stephens 1550 Textus Receptus
mh krinete ina mh kriqhte

Scrivener 1894 Textus Receptus
mh krinete ina mh kriqhte

Byzantine Majority
mh krinete ina mh kriqhte

Alexandrian
mh krinete ina mh kriqhte

Hort and Westcott
mh krinete ina mh kriqhte

Latin Vulgate
7:1 nolite iudicare ut non iudicemini

King James Version
7:1 Judge not, that ye be not judged.

American Standard Version
7:1 Judge not, that ye be not judged.

Bible in Basic English
7:1 Be not judges of others, and you will not be judged.

Darby's English Translation
7:1 Judge not, that ye may not be judged;

Douay Rheims
7:1 Judge not, that you may not be judged,

Noah Webster Bible
7:1 Judge not, that ye be not judged.

Weymouth New Testament
7:1 'Judge not, that you may not be judged;

World English Bible
7:1 'Don't judge, so that you won't be judged.

Young's Literal Translation
7:1 'Judge not, that ye may not be judged,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
en w gar krimati krinete kriqhsesqe kai en w metrw metreite antimetrhqhsetai umin

Scrivener 1894 Textus Receptus
en w gar krimati krinete kriqhsesqe kai en w metrw metreite antimetrhqhsetai umin

Byzantine Majority
en w gar krimati krinete kriqhsesqe kai en w metrw metreite metrhqhsetai umin

Alexandrian
en w gar krimati krinete kriqhsesqe kai en w metrw metreite metrhqhsetai umin

Hort and Westcott
en w gar krimati krinete kriqhsesqe kai en w metrw metreite metrhqhsetai umin

Latin Vulgate
7:2 in quo enim iudicio iudicaveritis iudicabimini et in qua mensura mensi fueritis metietur vobis

King James Version
7:2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again.

American Standard Version
7:2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured unto you.

Bible in Basic English
7:2 For as you have been judging, so you will be judged, and with your measure will it be measured to you.

Darby's English Translation
7:2 for with what judgment ye judge, ye shall be judged; and with what measure ye mete, it shall be measured to you.

Douay Rheims
7:2 For with what judgment you judge, you shall be judged: and with what measure you mete, it shall be measured to you again.

Noah Webster Bible
7:2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and the measure which ye give, shall be measured to you again.

Weymouth New Testament
7:2 for your own judgement will be dealt--and your own measure meted--to yourselves.

World English Bible
7:2 For with whatever judgment you judge, you will be judged: and with whatever measure you measure, it will be measured to you.

Young's Literal Translation
7:2 for in what judgment ye judge, ye shall be judged, and in what measure ye measure, it shall be measured to you.

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
ti de blepeiV to karfoV to en tw ofqalmw tou adelfou sou thn de en tw sw ofqalmw dokon ou katanoeiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
ti de blepeiV to karfoV to en tw ofqalmw tou adelfou sou thn de en tw sw ofqalmw dokon ou katanoeiV

Byzantine Majority
ti de blepeiV to karfoV to en tw ofqalmw tou adelfou sou thn de en tw sw ofqalmw dokon ou katanoeiV

Alexandrian
ti de blepeiV to karfoV to en tw ofqalmw tou adelfou sou thn de en tw sw ofqalmw dokon ou katanoeiV

Hort and Westcott
ti de blepeiV to karfoV to en tw ofqalmw tou adelfou sou thn de en tw sw ofqalmw dokon ou katanoeiV

Latin Vulgate
7:3 quid autem vides festucam in oculo fratris tui et trabem in oculo tuo non vides

King James Version
7:3 And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?

American Standard Version
7:3 And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?

Bible in Basic English
7:3 And why do you take note of the grain of dust in your brother's eye, but take no note of the bit of wood which is in your eye?

Darby's English Translation
7:3 But why lookest thou on the mote that is in the eye of thy brother, but observest not the beam that is in thine eye?

Douay Rheims
7:3 Any why seest thou the mote that is in thy brother's eye; and seest not the beam that is in thy own eye?

Noah Webster Bible
7:3 And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thy own eye?

Weymouth New Testament
7:3 And why do you look at the splinter in your brother's eye, and not notice the beam which is in your own eye?

World English Bible
7:3 Why do you see the speck that is in your brother's eye, but don't consider the beam that is in your own eye?

Young's Literal Translation
7:3 'And why dost thou behold the mote that is in thy brother's eye, and the beam that is in thine own eye dost not consider?

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
h pwV ereiV tw adelfw sou afeV ekbalw to karfoV apo tou ofqalmou sou kai idou h dokoV en tw ofqalmw sou

Scrivener 1894 Textus Receptus
h pwV ereiV tw adelfw sou afeV ekbalw to karfoV apo tou ofqalmou sou kai idou h dokoV en tw ofqalmw sou

Byzantine Majority
h pwV ereiV tw adelfw sou afeV ekbalw to karfoV apo tou ofqalmou sou kai idou h dokoV en tw ofqalmw sou

Alexandrian
h pwV ereiV tw adelfw sou afeV ekbalw to karfoV ek tou ofqalmou sou kai idou h dokoV en tw ofqalmw sou

Hort and Westcott
h pwV ereiV tw adelfw sou afeV ekbalw to karfoV ek tou ofqalmou sou kai idou h dokoV en tw ofqalmw sou

Latin Vulgate
7:4 aut quomodo dicis fratri tuo sine eiciam festucam de oculo tuo et ecce trabis est in oculo tuo

King James Version
7:4 Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam [is] in thine own eye?

American Standard Version
7:4 Or how wilt thou say to thy brother, Let me cast out the mote out of thine eye; and lo, the beam is in thine own eye?

Bible in Basic English
7:4 Or how will you say to your brother, Let me take out the grain of dust from your eye, when you yourself have a bit of wood in your eye?

Darby's English Translation
7:4 Or how wilt thou say to thy brother, Allow me, I will cast out the mote from thine eye; and behold, the beam is in thine eye?

Douay Rheims
7:4 Or how sayest thou to thy brother: Let me cast the mote out of thy eye; and behold a beam is in thy own eye?

Noah Webster Bible
7:4 Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thy eye; and behold, a beam is in thy own eye?

Weymouth New Testament
7:4 Or how say to your brother, 'Allow me to take the splinter out of your eye,' while the beam is in your own eye?

World English Bible
7:4 Or how will you tell your brother, 'Let me remove the speck from your eye;' and behold, the beam is in your own eye?

Young's Literal Translation
7:4 or, how wilt thou say to thy brother, Suffer I may cast out the mote from thine eye, and lo, the beam is in thine own eye?

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
upokrita ekbale prwton thn dokon ek tou ofqalmou sou kai tote diableyeiV ekbalein to karfoV ek tou ofqalmou tou adelfou sou

Scrivener 1894 Textus Receptus
upokrita ekbale prwton thn dokon ek tou ofqalmou sou kai tote diableyeiV ekbalein to karfoV ek tou ofqalmou tou adelfou sou

Byzantine Majority
upokrita ekbale prwton thn dokon ek tou ofqalmou sou kai tote diableyeiV ekbalein to karfoV ek tou ofqalmou tou adelfou sou

Alexandrian
upokrita ekbale prwton ek tou ofqalmou sou thn dokon kai tote diableyeiV ekbalein to karfoV ek tou ofqalmou tou adelfou sou

Hort and Westcott
upokrita ekbale prwton ek tou ofqalmou sou thn dokon kai tote diableyeiV ekbalein to karfoV ek tou ofqalmou tou adelfou sou

Latin Vulgate
7:5 hypocrita eice primum trabem de oculo tuo et tunc videbis eicere festucam de oculo fratris tui

King James Version
7:5 Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.

American Standard Version
7:5 Thou hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.

Bible in Basic English
7:5 You false one, first take out the bit of wood from your eye, then will you see clearly to take out the grain of dust from your brother's eye.

Darby's English Translation
7:5 Hypocrite, cast out first the beam out of thine eye, and then thou wilt see clearly to cast out the mote out of the eye of thy brother.

Douay Rheims
7:5 Thou hypocrite, cast out first the beam in thy own eye, and then shalt thou see to cast out the mote out of thy brother's eye.

Noah Webster Bible
7:5 Thou hypocrite, first cast out the beam out of thy own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.

Weymouth New Testament
7:5 Hypocrite, first take the beam out of your own eye, and then you will see clearly how to remove the splinter from your brother's eye.

World English Bible
7:5 You hypocrite! First remove the beam out of your own eye, and then you can see clearly to remove the speck out of your brother's eye.

Young's Literal Translation
7:5 Hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye, and then thou shalt see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
mh dwte to agion toiV kusin mhde balhte touV margaritaV umwn emprosqen twn coirwn mhpote katapathswsin autouV en toiV posin autwn kai strafenteV rhxwsin umaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
mh dwte to agion toiV kusin mhde balhte touV margaritaV umwn emprosqen twn coirwn mhpote katapathswsin autouV en toiV posin autwn kai strafenteV rhxwsin umaV

Byzantine Majority
mh dwte to agion toiV kusin mhde balhte touV margaritaV umwn emprosqen twn coirwn mhpote katapathswsin autouV en toiV posin autwn kai strafenteV rhxwsin umaV

Alexandrian
mh dwte to agion toiV kusin mhde balhte touV margaritaV umwn emprosqen twn coirwn mhpote katapathsousin autouV en toiV posin autwn kai strafenteV rhxwsin umaV

Hort and Westcott
mh dwte to agion toiV kusin mhde balhte touV margaritaV umwn emprosqen twn coirwn mhpote katapathsousin autouV en toiV posin autwn kai strafenteV rhxwsin umaV

Latin Vulgate
7:6 nolite dare sanctum canibus neque mittatis margaritas vestras ante porcos ne forte conculcent eas pedibus suis et conversi disrumpant vos

King James Version
7:6 Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you.

American Standard Version
7:6 Give not that which is holy unto the dogs, neither cast your pearls before the swine, lest haply they trample them under their feet, and turn and rend you.

Bible in Basic English
7:6 Do not give that which is holy to the dogs, or put your jewels before pigs, for fear that they will be crushed under foot by the pigs whose attack will then be made against you.

Darby's English Translation
7:6 Give not that which is holy to the dogs, nor cast your pearls before the swine, lest they trample them with their feet, and turning round rend you.

Douay Rheims
7:6 Give not that which is holy to dogs; neither cast ye your pearls before swine, lest perhaps they trample them under their feet, and turning upon you, they tear you.

Noah Webster Bible
7:6 Give not that which is holy to dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you.

Weymouth New Testament
7:6 'Give not that which is holy to the dogs, nor throw your pearls to the swine; otherwise they will trample them under their feet and then turn and attack you.

World English Bible
7:6 'Don't give that which is holy to the dogs, neither cast your pearls before the pigs, lest perhaps they trample them under their feet, and turn and tear you to pieces.

Young's Literal Translation
7:6 'Ye may not give that which is holy to the dogs, nor cast your pearls before the swine, that they may not trample them among their feet, and having turned -- may rend you.

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin

Scrivener 1894 Textus Receptus
aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin

Byzantine Majority
aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin

Alexandrian
aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin

Hort and Westcott
aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin

Latin Vulgate
7:7 petite et dabitur vobis quaerite et invenietis pulsate et aperietur vobis

King James Version
7:7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:

American Standard Version
7:7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:

Bible in Basic English
7:7 Make a request, and it will be answered; what you are searching for you will get; give the sign, and the door will be open to you:

Darby's English Translation
7:7 Ask, and it shall be given to you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened to you.

Douay Rheims
7:7 Ask, and it shall be given you: seek, and you shall find: knock, and it shall be opened to you.

Noah Webster Bible
7:7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and the door shall be opened to you:

Weymouth New Testament
7:7 'Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and the door will be opened to you.

World English Bible
7:7 'Ask, and it will be given you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you.

Young's Literal Translation
7:7 'Ask, and it shall be given to you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened to you;

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
paV gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti anoighsetai

Scrivener 1894 Textus Receptus
paV gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti anoighsetai

Byzantine Majority
paV gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti anoighsetai

Alexandrian
paV gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti anoighsetai

Hort and Westcott
paV gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti anoighsetai

Latin Vulgate
7:8 omnis enim qui petit accipit et qui quaerit invenit et pulsanti aperietur

King James Version
7:8 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.

American Standard Version
7:8 for every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.

Bible in Basic English
7:8 Because to everyone who makes a request, it will be given; and he who is searching will get his desire, and to him who gives the sign, the door will be open.

Darby's English Translation
7:8 For every one that asks receives; and he that seeks finds; and to him that knocks it shall be opened.

Douay Rheims
7:8 For every one that asketh, receiveth: and he that seeketh, findeth: and to him that knocketh, it shall be opened.

Noah Webster Bible
7:8 For every one that asketh, receiveth; and he that seeketh, findeth; and to him that knocketh, the door shall be opened.

Weymouth New Testament
7:8 For it is always he who asks that receives, he who seeks that finds, and he who knocks that has the door opened to him.

World English Bible
7:8 For everyone who asks receives. He who seeks finds. To him who knocks it will be opened.

Young's Literal Translation
7:8 for every one who is asking doth receive, and he who is seeking doth find, and to him who is knocking it shall be opened.

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
h tiV estin ex umwn anqrwpoV on ean aithsh o uioV autou arton mh liqon epidwsei autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
h tiV estin ex umwn anqrwpoV on ean aithsh o uioV autou arton mh liqon epidwsei autw

Byzantine Majority
h tiV estin ex umwn anqrwpoV on ean aithsh o uioV autou arton mh liqon epidwsei autw

Alexandrian
h tiV estin ex umwn anqrwpoV on aithsei o uioV autou arton mh liqon epidwsei autw

Hort and Westcott
h tiV ex umwn anqrwpoV on aithsei o uioV autou arton mh liqon epidwsei autw

Latin Vulgate
7:9 aut quis est ex vobis homo quem si petierit filius suus panem numquid lapidem porriget ei

King James Version
7:9 Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone?

American Standard Version
7:9 Or what man is there of you, who, if his son shall ask him for a loaf, will give him a stone;

Bible in Basic English
7:9 Or which of you, if his son makes a request for bread, will give him a stone?

Darby's English Translation
7:9 Or what man is there of you who, if his son shall ask of him a loaf of bread, will give him a stone;

Douay Rheims
7:9 Or what man is there among you, of whom if his son shall ask bread, will he reach him a stone?

Noah Webster Bible
7:9 Or what man is there of you, who, if his son shall ask bread, will give him a stone?

Weymouth New Testament
7:9 What man is there among you, who if his son shall ask him for bread will offer him a stone?

World English Bible
7:9 Or what man is there of you, who, if his son asks him for bread, will give him a stone?

Young's Literal Translation
7:9 'Or what man is of you, of whom, if his son may ask a loaf -- a stone will he present to him?

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ean icqun aithsh mh ofin epidwsei autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ean icqun aithsh mh ofin epidwsei autw

Byzantine Majority
kai ean icqun aithsh mh ofin epidwsei autw

Alexandrian
h kai icqun aithsei mh ofin epidwsei autw

Hort and Westcott
h kai icqun aithsei mh ofin epidwsei autw

Latin Vulgate
7:10 aut si piscem petet numquid serpentem porriget ei

King James Version
7:10 Or if he ask a fish, will he give him a serpent?

American Standard Version
7:10 or if he shall ask for a fish, will give him a serpent?

Bible in Basic English
7:10 Or if he makes a request for a fish, will give him a snake?

Darby's English Translation
7:10 and if he ask a fish, will give him a serpent?

Douay Rheims
7:10 Or if he shall ask him a fish, will he reach him a serpent?

Noah Webster Bible
7:10 Or if he shall ask a fish, will he give him a serpent?

Weymouth New Testament
7:10 Or if the son shall ask him for a fish will offer him a snake?

World English Bible
7:10 Or if he asks for a fish, who will give him a serpent?

Young's Literal Translation
7:10 and if a fish he may ask -- a serpent will he present to him?

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
ei oun umeiV ponhroi onteV oidate domata agaqa didonai toiV teknoiV umwn posw mallon o pathr umwn o en toiV ouranoiV dwsei agaqa toiV aitousin auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei oun umeiV ponhroi onteV oidate domata agaqa didonai toiV teknoiV umwn posw mallon o pathr umwn o en toiV ouranoiV dwsei agaqa toiV aitousin auton

Byzantine Majority
ei oun umeiV ponhroi onteV oidate domata agaqa didonai toiV teknoiV umwn posw mallon o pathr umwn o en toiV ouranoiV dwsei agaqa toiV aitousin auton

Alexandrian
ei oun umeiV ponhroi onteV oidate domata agaqa didonai toiV teknoiV umwn posw mallon o pathr umwn o en toiV ouranoiV dwsei agaqa toiV aitousin auton

Hort and Westcott
ei oun umeiV ponhroi onteV oidate domata agaqa didonai toiV teknoiV umwn posw mallon o pathr umwn o en toiV ouranoiV dwsei agaqa toiV aitousin auton

Latin Vulgate
7:11 si ergo vos cum sitis mali nostis bona dare filiis vestris quanto magis Pater vester qui in caelis est dabit bona petentibus se

King James Version
7:11 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him?

American Standard Version
7:11 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father who is in heaven give good things to them that ask him?

Bible in Basic English
7:11 If you, then, being evil, are able to give good things to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who make requests to him?

Darby's English Translation
7:11 If therefore ye, being wicked, know how to give good gifts to your children, how much rather shall your Father who is in the heavens give good things to them that ask of him?

Douay Rheims
7:11 If you then being evil, know how to give good gifts to your children: how much more will your Father who is in heaven, give good things to them that ask him?

Noah Webster Bible
7:11 If ye then being evil know how to give good gifts to your children, how much more shall your Father who is in heaven give good things to them that ask him?

Weymouth New Testament
7:11 If you then, imperfect as you are, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in Heaven give good things to those who ask Him!

World English Bible
7:11 If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him!

Young's Literal Translation
7:11 if, therefore, ye being evil, have known good gifts to give to your children, how much more shall your Father who is in the heavens give good things to those asking him?

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
panta oun osa an qelhte ina poiwsin umin oi anqrwpoi outwV kai umeiV poieite autoiV outoV gar estin o nomoV kai oi profhtai

Scrivener 1894 Textus Receptus
panta oun osa an qelhte ina poiwsin umin oi anqrwpoi outwV kai umeiV poieite autoiV outoV gar estin o nomoV kai oi profhtai

Byzantine Majority
panta oun osa an qelhte ina poiwsin umin oi anqrwpoi outwV kai umeiV poieite autoiV outoV gar estin o nomoV kai oi profhtai

Alexandrian
panta oun osa ean qelhte ina poiwsin umin oi anqrwpoi outwV kai umeiV poieite autoiV outoV gar estin o nomoV kai oi profhtai

Hort and Westcott
panta oun osa ean qelhte ina poiwsin umin oi anqrwpoi outwV kai umeiV poieite autoiV outoV gar estin o nomoV kai oi profhtai

Latin Vulgate
7:12 omnia ergo quaecumque vultis ut faciant vobis homines et vos facite eis haec est enim lex et prophetae

King James Version
7:12 Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.

American Standard Version
7:12 All things therefore whatsoever ye would that men should do unto you, even so do ye also unto them: for this is the law and the prophets.

Bible in Basic English
7:12 All those things, then, which you would have men do to you, even so do you to them: because this is the law and the prophets.

Darby's English Translation
7:12 Therefore all things whatever ye desire that men should do to you, thus do ye also do to them; for this is the law and the prophets.

Douay Rheims
7:12 All things therefore whatsoever you would that men should do to you, do you also to them. For this is the law and the prophets.

Noah Webster Bible
7:12 Therefore all things whatever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.

Weymouth New Testament
7:12 Everything, therefore, be it what it may, that you would have men do to you, do you also the same to them; for in this the Law and the Prophets are summed up.

World English Bible
7:12 Therefore whatever you desire for men to do to you, you shall also do to them; for this is the law and the prophets.

Young's Literal Translation
7:12 'All things, therefore, whatever ye may will that men may be doing to you, so also do to them, for this is the law and the prophets.

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
eiselqete dia thV stenhV pulhV oti plateia h pulh kai eurucwroV h odoV h apagousa eiV thn apwleian kai polloi eisin oi eisercomenoi di authV

Scrivener 1894 Textus Receptus
eiselqete dia thV stenhV pulhV oti plateia h pulh kai eurucwroV h odoV h apagousa eiV thn apwleian kai polloi eisin oi eisercomenoi di authV

Byzantine Majority
eiselqete dia thV stenhV pulhV oti plateia h pulh kai eurucwroV h odoV h apagousa eiV thn apwleian kai polloi eisin oi eisercomenoi di authV

Alexandrian
eiselqate dia thV stenhV pulhV oti plateia h pulh kai eurucwroV h odoV h apagousa eiV thn apwleian kai polloi eisin oi eisercomenoi di authV

Hort and Westcott
eiselqate dia thV stenhV pulhV oti plateia kai eurucwroV h odoV h apagousa eiV thn apwleian kai polloi eisin oi eisercomenoi di authV

Latin Vulgate
7:13 intrate per angustam portam quia lata porta et spatiosa via quae ducit ad perditionem et multi sunt qui intrant per eam

King James Version
7:13 Enter ye in at the strait gate: for wide [is] the gate, and broad [is] the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat:

American Standard Version
7:13 Enter ye in by the narrow gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many are they that enter in thereby.

Bible in Basic English
7:13 Go in by the narrow door; for wide is the door and open is the way which goes to destruction, and great numbers go in by it.

Darby's English Translation
7:13 Enter in through the narrow gate, for wide the gate and broad the way that leads to destruction, and many are they who enter in through it.

Douay Rheims
7:13 Enter ye in at the narrow gate: for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there are who go in thereat.

Noah Webster Bible
7:13 Enter ye in at the strait gate; for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there are who go in by it.

Weymouth New Testament
7:13 'Enter by the narrow gate; for wide is the gate and broad the road which leads to ruin, and many there are who enter by it;

World English Bible
7:13 Enter in by the narrow gate; for wide is the gate, and broad is the way, that leads to destruction, and many are those who enter in by it.

Young's Literal Translation
7:13 'Go ye in through the strait gate, because wide is the gate, and broad the way that is leading to the destruction, and many are those going in through it;

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
oti stenh h pulh kai teqlimmenh h odoV h apagousa eiV thn zwhn kai oligoi eisin oi euriskonteV authn

Scrivener 1894 Textus Receptus
oti stenh h pulh kai teqlimmenh h odoV h apagousa eiV thn zwhn kai oligoi eisin oi euriskonteV authn

Byzantine Majority
ti stenh h pulh kai teqlimmenh h odoV h apagousa eiV thn zwhn kai oligoi eisin oi euriskonteV authn

Alexandrian
ti stenh h pulh kai teqlimmenh h odoV h apagousa eiV thn zwhn kai oligoi eisin oi euriskonteV authn

Hort and Westcott
oti stenh h pulh kai teqlimmenh h odoV h apagousa eiV thn zwhn kai oligoi eisin oi euriskonteV authn

Latin Vulgate
7:14 quam angusta porta et arta via quae ducit ad vitam et pauci sunt qui inveniunt eam

King James Version
7:14 Because strait [is] the gate, and narrow [is] the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.

American Standard Version
7:14 For narrow is the gate, and straitened the way, that leadeth unto life, and few are they that find it.

Bible in Basic English
7:14 For narrow is the door and hard the road to life, and only a small number make discovery of it.

Darby's English Translation
7:14 For narrow the gate and straitened the way that leads to life, and they are few who find it.

Douay Rheims
7:14 How narrow is the gate, and strait is the way that leadeth to life: and few there are that find it!

Noah Webster Bible
7:14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth to life, and few there are that find it.

Weymouth New Testament
7:14 because narrow is the gate and contracted the road which leads to Life, and few are those who find it.

World English Bible
7:14 How narrow is the gate, and restricted is the way that leads to life! Few are those who find it.

Young's Literal Translation
7:14 how strait is the gate, and compressed the way that is leading to the life, and few are those finding it!

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
prosecete de apo twn yeudoprofhtwn oitineV ercontai proV umaV en endumasin probatwn eswqen de eisin lukoi arpageV

Scrivener 1894 Textus Receptus
prosecete de apo twn yeudoprofhtwn oitineV ercontai proV umaV en endumasin probatwn eswqen de eisin lukoi arpageV

Byzantine Majority
prosecete de apo twn yeudoprofhtwn oitineV ercontai proV umaV en endumasin probatwn eswqen de eisin lukoi arpageV

Alexandrian
prosecete apo twn yeudoprofhtwn oitineV ercontai proV umaV en endumasin probatwn eswqen de eisin lukoi arpageV

Hort and Westcott
prosecete apo twn yeudoprofhtwn oitineV ercontai proV umaV en endumasin probatwn eswqen de eisin lukoi arpageV

Latin Vulgate
7:15 adtendite a falsis prophetis qui veniunt ad vos in vestimentis ovium intrinsecus autem sunt lupi rapaces

King James Version
7:15 Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.

American Standard Version
7:15 Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravening wolves.

Bible in Basic English
7:15 Be on the watch for false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inside they are cruel wolves.

Darby's English Translation
7:15 But beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but within are ravening wolves.

Douay Rheims
7:15 Beware of false prophets, who come to you in the clothing of sheep, but inwardly they are ravening wolves.

Noah Webster Bible
7:15 Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.

Weymouth New Testament
7:15 'Beware of the false teachers--men who come to you in sheep's fleeces, but beneath that disguise they are ravenous wolves.

World English Bible
7:15 'Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravening wolves.

Young's Literal Translation
7:15 'But, take heed of the false prophets, who come unto you in sheep's clothing, and inwardly are ravening wolves.

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
apo twn karpwn autwn epignwsesqe autouV mhti sullegousin apo akanqwn stafulhn h apo tribolwn suka

Scrivener 1894 Textus Receptus
apo twn karpwn autwn epignwsesqe autouV mhti sullegousin apo akanqwn stafulhn h apo tribolwn suka

Byzantine Majority
apo twn karpwn autwn epignwsesqe autouV mhti sullegousin apo akanqwn stafulhn h apo tribolwn suka

Alexandrian
apo twn karpwn autwn epignwsesqe autouV mhti sullegousin apo akanqwn stafulas h apo tribolwn suka

Hort and Westcott
apo twn karpwn autwn epignwsesqe autouV mhti sullegousin apo akanqwn stafulaV h apo tribolwn suka

Latin Vulgate
7:16 a fructibus eorum cognoscetis eos numquid colligunt de spinis uvas aut de tribulis ficus

King James Version
7:16 Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?

American Standard Version
7:16 By their fruits ye shall know them. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?

Bible in Basic English
7:16 By their fruits you will get knowledge of them. Do men get grapes from thorns or figs from thistles?

Darby's English Translation
7:16 By their fruits ye shall know them. Do men gather a bunch of grapes from thorns, or from thistles figs?

Douay Rheims
7:16 By their fruits you shall know them. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?

Noah Webster Bible
7:16 Ye shall know them by their fruits: Do men gather grapes from thorns, or figs from thistles:

Weymouth New Testament
7:16 By their fruits you will easily recognize them. Are grapes gathered from thorns or figs from brambles?

World English Bible
7:16 By their fruits you will know them. Do you gather grapes from thorns, or figs from thistles?

Young's Literal Translation
7:16 From their fruits ye shall know them; do men gather from thorns grapes? or from thistles figs?

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
outwV pan dendron agaqon karpouV kalouV poiei to de sapron dendron karpouV ponhrouV poiei

Scrivener 1894 Textus Receptus
outwV pan dendron agaqon karpouV kalouV poiei to de sapron dendron karpouV ponhrouV poiei

Byzantine Majority
outwV pan dendron agaqon karpouV kalouV poiei to de sapron dendron karpouV ponhrouV poiei

Alexandrian
outwV pan dendron agaqon karpouV kalouV poiei to de sapron dendron karpouV ponhrouV poiei

Hort and Westcott
outwV pan dendron agaqon karpouV kalouV poiei to de sapron dendron karpouV ponhrouV poiei

Latin Vulgate
7:17 sic omnis arbor bona fructus bonos facit mala autem arbor fructus malos facit

King James Version
7:17 Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit.

American Standard Version
7:17 Even so every good tree bringeth forth good fruit; but the corrupt tree bringeth forth evil fruit.

Bible in Basic English
7:17 Even so, every good tree gives good fruit; but the bad tree gives evil fruit.

Darby's English Translation
7:17 So every good tree produces good fruits, but the worthless tree produces bad fruits.

Douay Rheims
7:17 Even so every good tree bringeth forth good fruit, and the evil tree bringeth forth evil fruit.

Noah Webster Bible
7:17 Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit.

Weymouth New Testament
7:17 Just so every good tree produces good fruit, but a poisonous tree produces bad fruit.

World English Bible
7:17 Even so, every good tree brings forth good fruit; but the corrupt tree brings forth evil fruit.

Young's Literal Translation
7:17 so every good tree doth yield good fruits, but the bad tree doth yield evil fruits.

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
ou dunatai dendron agaqon karpouV ponhrouV poiein oude dendron sapron karpouV kalouV poiein

Scrivener 1894 Textus Receptus
ou dunatai dendron agaqon karpouV ponhrouV poiein oude dendron sapron karpouV kalouV poiein

Byzantine Majority
ou dunatai dendron agaqon karpouV ponhrouV poiein oude dendron sapron karpouV kalouV poiein

Alexandrian
ou dunatai dendron agaqon karpouV ponhrouV poiein oude dendron sapron karpouV kalouV poiein

Hort and Westcott
ou dunatai dendron agaqon karpouV ponhrouV enegkein oude dendron sapron karpouV kalouV poiein

Latin Vulgate
7:18 non potest arbor bona fructus malos facere neque arbor mala fructus bonos facere

King James Version
7:18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither [can] a corrupt tree bring forth good fruit.

American Standard Version
7:18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.

Bible in Basic English
7:18 It is not possible for a good tree to give bad fruit, and a bad tree will not give good fruit.

Darby's English Translation
7:18 A good tree cannot produce bad fruits, nor a worthless tree produce good fruits.

Douay Rheims
7:18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can an evil tree bring forth good fruit.

Noah Webster Bible
7:18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.

Weymouth New Testament
7:18 A good tree cannot bear bad fruit, nor a poisonous tree good fruit.

World English Bible
7:18 A good tree can't bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.

Young's Literal Translation
7:18 A good tree is not able to yield evil fruits, nor a bad tree to yield good fruits.

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
pan dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eiV pur balletai

Scrivener 1894 Textus Receptus
pan dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eiV pur balletai

Byzantine Majority
pan dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eiV pur balletai

Alexandrian
pan dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eiV pur balletai

Hort and Westcott
pan dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eiV pur balletai

Latin Vulgate
7:19 omnis arbor quae non facit fructum bonum exciditur et in ignem mittitur

King James Version
7:19 Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.

American Standard Version
7:19 Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.

Bible in Basic English
7:19 Every tree which does not give good fruit is cut down and put in the fire.

Darby's English Translation
7:19 Every tree not producing good fruit is cut down and cast into the fire.

Douay Rheims
7:19 Every tree that bringeth not forth good fruit, shall be cut down, and shall be cast into the fire.

Noah Webster Bible
7:19 Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.

Weymouth New Testament
7:19 Every tree which does not yield good fruit is cut down and thrown aside for burning.

World English Bible
7:19 Every tree that doesn't grow good fruit is cut down, and thrown into the fire.

Young's Literal Translation
7:19 Every tree not yielding good fruit is cut down and is cast to fire:

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
arage apo twn karpwn autwn epignwsesqe autouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
arage apo twn karpwn autwn epignwsesqe autouV

Byzantine Majority
arage apo twn karpwn autwn epignwsesqe autouV

Alexandrian
ara ge apo twn karpwn autwn epignwsesqe autouV

Hort and Westcott
ara ge apo twn karpwn autwn epignwsesqe autouV

Latin Vulgate
7:20 igitur ex fructibus eorum cognoscetis eos

King James Version
7:20 Wherefore by their fruits ye shall know them.

American Standard Version
7:20 Therefore by their fruits ye shall know them.

Bible in Basic English
7:20 So by their fruits you will get knowledge of them.

Darby's English Translation
7:20 By their fruits then surely ye shall know them.

Douay Rheims
7:20 Wherefore by their fruits you shall know them.

Noah Webster Bible
7:20 Wherefore by their fruits ye shall know them,

Weymouth New Testament
7:20 So by their fruits at any rate, you will easily recognize them.

World English Bible
7:20 Therefore, by their fruits you will know them.

Young's Literal Translation
7:20 therefore from their fruits ye shall know them.

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
ou paV o legwn moi kurie kurie eiseleusetai eiV thn basileian twn ouranwn all o poiwn to qelhma tou patroV mou tou en ouranoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
ou paV o legwn moi kurie kurie eiseleusetai eiV thn basileian twn ouranwn all o poiwn to qelhma tou patroV mou tou en ouranoiV

Byzantine Majority
ou paV o legwn moi kurie kurie eiseleusetai eiV thn basileian twn ouranwn all o poiwn to qelhma tou patroV mou tou en ouranoiV

Alexandrian
ou paV o legwn moi kurie kurie eiseleusetai eiV thn basileian twn ouranwn all o poiwn to qelhma tou patroV mou tou en tois ouranoiV

Hort and Westcott
ou paV o legwn moi kurie kurie eiseleusetai eiV thn basileian twn ouranwn all o poiwn to qelhma tou patroV mou tou en toiV ouranoiV

Latin Vulgate
7:21 non omnis qui dicit mihi Domine Domine intrabit in regnum caelorum sed qui facit voluntatem Patris mei qui in caelis est ipse intrabit in regnum caelorum

King James Version
7:21 Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven.

American Standard Version
7:21 Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father who is in heaven.

Bible in Basic English
7:21 Not everyone who says to me, Lord, Lord, will go into the kingdom of heaven; but he who does the pleasure of my Father in heaven.

Darby's English Translation
7:21 Not every one who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of the heavens, but he that does the will of my Father who is in the heavens.

Douay Rheims
7:21 Not every one that saith to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven: but he that doth the will of my Father who is in heaven, he shall enter into the kingdom of heaven.

Noah Webster Bible
7:21 Not every one that saith to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father who is in heaven.

Weymouth New Testament
7:21 'Not every one who says to me, 'Master, Master,' will enter the Kingdom of the Heavens, but only those who are obedient to my Father who is in Heaven.

World English Bible
7:21 Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter into the Kingdom of Heaven; but he who does the will of my Father who is in heaven.

Young's Literal Translation
7:21 'Not every one who is saying to me Lord, lord, shall come into the reign of the heavens; but he who is doing the will of my Father who is in the heavens.

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
polloi erousin moi en ekeinh th hmera kurie kurie ou tw sw onomati proefhteusamen kai tw sw onomati daimonia exebalomen kai tw sw onomati dunameiV pollaV epoihsamen

Scrivener 1894 Textus Receptus
polloi erousin moi en ekeinh th hmera kurie kurie ou tw sw onomati proefhteusamen kai tw sw onomati daimonia exebalomen kai tw sw onomati dunameiV pollaV epoihsamen

Byzantine Majority
polloi erousin moi en ekeinh th hmera kurie kurie ou tw sw onomati proefhteusamen kai tw sw onomati daimonia exebalomen kai tw sw onomati dunameiV pollaV epoihsamen

Alexandrian
polloi erousin moi en ekeinh th hmera kurie kurie ou tw sw onomati eprofhteusamen kai tw sw onomati daimonia exebalomen kai tw sw onomati dunameiV pollaV epoihsamen

Hort and Westcott
polloi erousin moi en ekeinh th hmera kurie kurie ou tw sw onomati eprofhteusamen kai tw sw onomati daimonia exebalomen kai tw sw onomati dunameiV pollaV epoihsamen

Latin Vulgate
7:22 multi dicent mihi in illa die Domine Domine nonne in nomine tuo prophetavimus et in tuo nomine daemonia eiecimus et in tuo nomine virtutes multas fecimus

King James Version
7:22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?

American Standard Version
7:22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, did we not prophesy by thy name, and by thy name cast out demons, and by thy name do many mighty works?

Bible in Basic English
7:22 A great number will say to me on that day, Lord, Lord, were we not prophets in your name, and did we not by your name send out evil spirits, and by your name do works of power?

Darby's English Translation
7:22 Many shall say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied through thy name, and through thy name cast out demons, and through thy name done many works of power?

Douay Rheims
7:22 Many will say to me in that day: Lord, Lord, have not we prophesied in thy name, and cast out devils in thy name, and done many miracles in thy name?

Noah Webster Bible
7:22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out demons? and in thy name done many wonderful works?

Weymouth New Testament
7:22 Many will say to me on that day, ''Master, Master, have we not prophesied in Thy name, and in Thy name expelled demons, and in Thy name performed many mighty works?'

World English Bible
7:22 Many will tell me in that day, 'Lord, Lord, didn't we prophesy by your name, by your name cast out demons, and by your name do many mighty works?'

Young's Literal Translation
7:22 Many will say to me in that day, Lord, lord, have we not in thy name prophesied? and in thy name cast out demons? and in thy name done many mighty things?

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
kai tote omologhsw autoiV oti oudepote egnwn umaV apocwreite ap emou oi ergazomenoi thn anomian

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai tote omologhsw autoiV oti oudepote egnwn umaV apocwreite ap emou oi ergazomenoi thn anomian

Byzantine Majority
kai tote omologhsw autoiV oti oudepote egnwn umaV apocwreite ap emou oi ergazomenoi thn anomian

Alexandrian
kai tote omologhsw autoiV oti oudepote egnwn umaV apocwreite ap emou oi ergazomenoi thn anomian

Hort and Westcott
kai tote omologhsw autoiV oti oudepote egnwn umaV apocwreite ap emou oi ergazomenoi thn anomian

Latin Vulgate
7:23 et tunc confitebor illis quia numquam novi vos discedite a me qui operamini iniquitatem

King James Version
7:23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.

American Standard Version
7:23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.

Bible in Basic English
7:23 And then will I say to them, I never had knowledge of you: go from me, you workers of evil.

Darby's English Translation
7:23 and then will I avow unto them, I never knew you. Depart from me, workers of lawlessness.

Douay Rheims
7:23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, you that work iniquity.

Noah Webster Bible
7:23 And then will I profess to them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.

Weymouth New Testament
7:23 'And then I will tell them plainly, ''I never knew you: begone from me, you doers of wickedness.'

World English Bible
7:23 Then I will tell them, 'I never knew you. Depart from me, you who work iniquity.'

Young's Literal Translation
7:23 and then I will acknowledge to them, that -- I never knew you, depart from me ye who are working lawlessness.

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
paV oun ostiV akouei mou touV logouV toutouV kai poiei autouV omoiwsw auton andri fronimw ostiV wkodomhsen thn oikian autou epi thn petran

Scrivener 1894 Textus Receptus
paV oun ostiV akouei mou touV logouV toutouV kai poiei autouV omoiwsw auton andri fronimw ostiV wkodomhsen thn oikian autou epi thn petran

Byzantine Majority
paV oun ostiV akouei mou touV logouV toutouV kai poiei autouV omoiwsw auton andri fronimw ostiV wkodomhsen thn oikian autou epi thn petran

Alexandrian
paV oun ostiV akouei mou touV logouV toutouV kai poiei autouV omoiwqhsetai andri fronimw ostiV wkodomhsen autou thn oikian epi thn petran

Hort and Westcott
paV oun ostiV akouei mou touV logouV toutouV kai poiei autouV omoiwqhsetai andri fronimw ostiV wkodomhsen autou thn oikian epi thn petran

Latin Vulgate
7:24 omnis ergo qui audit verba mea haec et facit ea adsimilabitur viro sapienti qui aedificavit domum suam supra petram

King James Version
7:24 Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock:

American Standard Version
7:24 Every one therefore that heareth these words of mine, and doeth them, shall be likened unto a wise man, who built his house upon the rock:

Bible in Basic English
7:24 Everyone, then, to whom my words come and who does them, will be like a wise man who made his house on a rock;

Darby's English Translation
7:24 Whoever therefore hears these my words and does them, I will liken him to a prudent man, who built his house upon the rock;

Douay Rheims
7:24 Every one therefore that heareth these my words, and doth them, shall be likened to a wise man that built his house upon a rock,

Noah Webster Bible
7:24 Therefore whoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him to a wise man, who built his house upon a rock:

Weymouth New Testament
7:24 'Every one who hears these my teachings and acts upon them will be found to resemble a wise man who builds his house upon rock;

World English Bible
7:24 'Everyone therefore who hears these words of mine, and does them, I will liken him to a wise man, who built his house on a rock.

Young's Literal Translation
7:24 'Therefore, every one who doth hear of me these words, and doth do them, I will liken him to a wise man who built his house upon the rock;

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosepeson th oikia ekeinh kai ouk epesen teqemeliwto gar epi thn petran

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosepeson th oikia ekeinh kai ouk epesen teqemeliwto gar epi thn petran

Byzantine Majority
kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosepeson th oikia ekeinh kai ouk epesen teqemeliwto gar epi thn petran

Alexandrian
kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosepesan th oikia ekeinh kai ouk epesen teqemeliwto gar epi thn petran

Hort and Westcott
kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosepesan th oikia ekeinh kai ouk epesen teqemeliwto gar epi thn petran

Latin Vulgate
7:25 et descendit pluvia et venerunt flumina et flaverunt venti et inruerunt in domum illam et non cecidit fundata enim erat super petram

King James Version
7:25 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock.

American Standard Version
7:25 and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and if fell not: for it was founded upon the rock.

Bible in Basic English
7:25 And the rain came down and there was a rush of waters and the winds were driving against that house, but it was not moved; because it was based on the rock.

Darby's English Translation
7:25 and the rain came down, and the streams came, and the winds blew and fell upon that house, and it did not fall, for it had been founded upon the rock.

Douay Rheims
7:25 And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and they beat upon that house, and it fell not, for it was founded on a rock.

Noah Webster Bible
7:25 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock.

Weymouth New Testament
7:25 and the heavy rain falls, the swollen torrents come, and the winds blow and beat against the house; yet it does not fall, for its foundation is on rock.

World English Bible
7:25 The rain came down, the floods came, and the winds blew, and beat on that house; and it didn't fall, for it was founded on the rock.

Young's Literal Translation
7:25 and the rain did descend, and the streams came, and the winds blew, and they beat on that house, and it fell not, for it had been founded on the rock.

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
kai paV o akouwn mou touV logouV toutouV kai mh poiwn autouV omoiwqhsetai andri mwrw ostiV wkodomhsen thn oikian autou epi thn ammon

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai paV o akouwn mou touV logouV toutouV kai mh poiwn autouV omoiwqhsetai andri mwrw ostiV wkodomhsen thn oikian autou epi thn ammon

Byzantine Majority
kai paV o akouwn mou touV logouV toutouV kai mh poiwn autouV omoiwqhsetai andri mwrw ostiV wkodomhsen thn oikian autou epi thn ammon

Alexandrian
kai paV o akouwn mou touV logouV toutouV kai mh poiwn autouV omoiwqhsetai andri mwrw ostiV wkodomhsen autou thn oikian epi thn ammon

Hort and Westcott
kai paV o akouwn mou touV logouV toutouV kai mh poiwn autouV omoiwqhsetai andri mwrw ostiV wkodomhsen autou thn oikian epi thn ammon

Latin Vulgate
7:26 et omnis qui audit verba mea haec et non facit ea similis erit viro stulto qui aedificavit domum suam supra harenam

King James Version
7:26 And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand:

American Standard Version
7:26 And every one that heareth these words of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, who built his house upon the sand:

Bible in Basic English
7:26 And everyone to whom my words come and who does them not, will be like a foolish man who made his house on sand;

Darby's English Translation
7:26 And every one who hears these my words and does not do them, he shall be likened to a foolish man, who built his house upon the sand;

Douay Rheims
7:26 And every one that heareth these my words, and doth them not, shall be like a foolish man that built his house upon the sand,

Noah Webster Bible
7:26 And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened to a foolish man, who built his house upon the sand:

Weymouth New Testament
7:26 And every one who hears these my teachings and does not act upon them will be found to resemble a fool who builds his house upon sand.

World English Bible
7:26 Everyone who hears these words of mine, and doesn't do them will be like a foolish man, who built his house on the sand.

Young's Literal Translation
7:26 'And every one who is hearing of me these words, and is not doing them, shall be likened to a foolish man who built his house upon the sand;

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosekoyan th oikia ekeinh kai epesen kai hn h ptwsiV authV megalh

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosekoyan th oikia ekeinh kai epesen kai hn h ptwsiV authV megalh

Byzantine Majority
kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosekoyan th oikia ekeinh kai epesen kai hn h ptwsiV authV megalh

Alexandrian
kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosekoyan th oikia ekeinh kai epesen kai hn h ptwsiV authV megalh

Hort and Westcott
kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosekoyan th oikia ekeinh kai epesen kai hn h ptwsiV authV megalh

Latin Vulgate
7:27 et descendit pluvia et venerunt flumina et flaverunt venti et inruerunt in domum illam et cecidit et fuit ruina eius magna

King James Version
7:27 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it.

American Standard Version
7:27 and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and smote upon that house; and it fell: and great was the fall thereof.

Bible in Basic English
7:27 And the rain came down and there was a rush of waters and the winds were driving against that house; and it came down and great was its fall.

Darby's English Translation
7:27 and the rain came down, and the streams came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell, and its fall was great.

Douay Rheims
7:27 And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and they beat upon that house, and it fell, and great was the fall thereof.

Noah Webster Bible
7:27 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell, and great was the fall of it.

Weymouth New Testament
7:27 The heavy rain descends, the swollen torrents come, and the winds blow and burst upon the house, and it falls; and disastrous is the fall.'

World English Bible
7:27 The rain came down, the floods came, and the winds blew, and beat on that house; and it fell -- and great was its fall.'

Young's Literal Translation
7:27 and the rain did descend, and the streams came, and the winds blew, and they beat on that house, and it fell, and its fall was great.'

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
kai egeneto ote sunetelesen o ihsouV touV logouV toutouV exeplhssonto oi ocloi epi th didach autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai egeneto ote sunetelesen o ihsouV touV logouV toutouV exeplhssonto oi ocloi epi th didach autou

Byzantine Majority
kai egeneto ote sunetelesen o ihsouV touV logouV toutouV exeplhssonto oi ocloi epi th didach autou

Alexandrian
kai egeneto ote etelesen o ihsouV touV logouV toutouV exeplhssonto oi ocloi epi th didach autou

Hort and Westcott
kai egeneto ote etelesen o ihsouV touV logouV toutouV exeplhssonto oi ocloi epi th didach autou

Latin Vulgate
7:28 et factum est cum consummasset Iesus verba haec admirabantur turbae super doctrinam eius

King James Version
7:28 And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine:

American Standard Version
7:28 And it came to pass, when Jesus had finished these words, the multitudes were astonished at his teaching:

Bible in Basic English
7:28 And it came about, when Jesus had come to the end of these words, that the people were surprised at his teaching,

Darby's English Translation
7:28 And it came to pass, when Jesus had finished these words, the crowds were astonished at his doctrine,

Douay Rheims
7:28 And it came to pass when Jesus had fully ended these words, the people were in admiration at his doctrine.

Noah Webster Bible
7:28 And it came to pass when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine.

Weymouth New Testament
7:28 When Jesus had concluded this discourse, the crowds were filled with amazement at His teaching,

World English Bible
7:28 It happened, when Jesus had finished saying these things, that the multitudes were astonished at his teaching,

Young's Literal Translation
7:28 And it came to pass, when Jesus ended these words, the multitudes were astonished at his teaching,

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
hn gar didaskwn autouV wV exousian ecwn kai ouc wV oi grammateiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
hn gar didaskwn autouV wV exousian ecwn kai ouc wV oi grammateiV

Byzantine Majority
hn gar didaskwn autouV wV exousian ecwn kai ouc wV oi grammateiV

Alexandrian
hn gar didaskwn autouV wV exousian ecwn kai ouc wV oi grammateiV autwn

Hort and Westcott
hn gar didaskwn autouV wV exousian ecwn kai ouc wV oi grammateiV autwn

Latin Vulgate
7:29 erat enim docens eos sicut potestatem habens non sicut scribae eorum et Pharisaei

King James Version
7:29 For he taught them as [one] having authority, and not as the scribes.

American Standard Version
7:29 for he taught them as one having authority, and not as their scribes.

Bible in Basic English
7:29 for he was teaching as one having authority, and not as their scribes.

Darby's English Translation
7:29 for he taught them as having authority, and not as their scribes.

Douay Rheims
7:29 For he was teaching them as one having power, and not as the scribes and Pharisees.

Noah Webster Bible
7:29 For he taught them as one having authority, and not as the scribes.

Weymouth New Testament
7:29 for He had been teaching them as one who had authority, and not as their Scribes taught.

World English Bible
7:29 for he taught them with authority, and not like the scribes.

Young's Literal Translation
7:29 for he was teaching them as having authority, and not as the scribes.

 

Matthew 8

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites:

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2007 by johnhurt.com